RSS

Ayat-Ayat Yang Berbeda Antara ALKITAB dan Al-QUR’AN

06 Mei

MANUSIA DIJADIKAN ATAS PETA ALLAH ?

1. MANUSIA DIJADIKAN ATAS PETA ALLAH ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 MANUSIA DIJADIKAN ATAS PETA   MANUSIA DIJADIKAN
 ALLAH              SEBAIK-BAIK MAKHLUK.
 
 Maka firman Allah : Baiklah   Sesungguhnya Kami (Allah)
 Kita menjadikan manusia atas  menjadikan manusia itu
 peta dan teladan kita,     menjadi sebaik-baik makhluk.
 supaya diperintahkannya     Kemudian kami balikkan dia
 segala ikan yang didalam    (orang yang ingkar)
 laut dan segala unggas yang   ketingkat yang
 diudara dan segala binatang   serendah-rendahnya. Kecuali
 yang jinak dan seisi bumi    orang-orang yang beriman dan
 dan segala binatang melata   beramal shalih, maka bagi
 yang menjalar ditanah. Maka   mereka itu pahala yang tiada
 dijadikan Allah akan manusia  putus. (At-Tin: 4-6)
 itu atas petanya, yaitu atas
 peta Allah dijadikannya ia,   Janganlah kamu membuat
 maka dijadikannya mereka itu  anggapan Allah itu serupa
 laki-laki dan perempuan.    dengan sesuatu yang lain.
 (Kejadian 1: 26-27)       Sesungguhnya Allah itu Maha
                 Mengetahui, sedang kamu
                 sekalian tiada mengetahui.
                 (An-Nahl: 74)
2. TUHAN MONOPOLI BANGSA YAHUDI ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YAHUDI BANGSA YANG SUCI BAGI  ALLAH TUHAN SELURUH MANUSIA.
 TUHAN.
                 Berkata orang -orang Yahudi
 Segala puji bagi Tuhan,     dan Nasrani: "Kami anak-anak
 Allah orang Israil, dari    Allah dan kekasihnya."
 selama-lamanya sampai      Katakanlah (ya Muhammad)
 selama-lamanya: maka      apabila benar demikian,
 hendaklah kata segala umat   mengapakah Tuhan menyiksamu
 itu: Amin, Haleluyah!      karena dosa-dosamu? Bahkan,
 (Mazmur 106: 48)        kamu adalah manusia (biasa)
                 dari antara makhluk Allah
 Maka bangsa yang mana dapat   juga. (Al-Maidah: 18)
 disamakan dengan umatmu,
 yaitu dengan orang Israel,   Katakan (Muhamad): Hamba
 satu bangsa yang tiada     berlindung kepada Tuhan
 taranya diatas bumi ini,    (seluruh) manusia, yang
 yang sudah ditebus oleh     menguasai manusia,
 Allahnya akan suatu bangsa   sesembahan manusia.
 bagi dirinya, ...        (An-Naas: 1-3)
 (2 Semuil 7: 23)
3. TUHAN DAPAT DILIHAT DENGAN MATA DI DUNIA INI ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 AKU MELIHAT TUHAN DENGAN    BARU NAMPAK NUR TUHAN, MUSA
 MATAKU.             SUDAH PINGSAN.
 
 1Maka disahut Ayub kepada    Dan tatkala Musa datang pada
 Tuhan, sembahnya: ... 5Bahwa  waktu yang Kami tentukan dan
 dengan pendengaran telingaku  Tuhan berfirman kepadanya,
 sudah kudengar bunyimu,     maka Musa memohon:
 tetapi sekarang aku melihat   "Ya Tuhanku, nampakkanlah
 Engkau dengan mataku.      (diri Engkau) kepadaku agar
 (Ayub 42: 1, 5)         aku dapat melihat kepada
                 Engkau." Tuhan berfirman:
 Dan lagi kata Mikha;      "Kamu sekali-kali tidak akan
 Dengarlah olehmu firman     sanggup melihatKu, tetapi
 Tuhan: Bahwa aku telah     melihatlah kebukit itu, maka
 melihat Tuhan duduk diatas   jika ia tetap ditempatnya
 arsynya dan segala       (sebagai sediakala) niscaya
 bala-tentara yang disurgapun  kamu dapat melihatKu."
 berdiri pada sisinya, yaitu   Setelah nampak sebagian
 pada kiri-kanannya.       kecil Nur Tuhan di bukit
 (1 Raja-Raja 22: 19)      itu, gunung itu menjadi
                 hancur luluh dan Musapun
 Maka kelihatanlah Tuhan     jatuh pingsan. Setelah Musa
 kepadanya, lalu firmannya:   sadar kembali dia berkata:
 Janganlah engkau turun ke    "Maha Suci Engkau, aku
 Mesir, duduklah engkau     bertaubat kepada Engkau dan
 ditanah, yang kukatakan     aku orang yang pertama-tama
 kepadamu. (Kejadian 26: 2)   beriman." [*] (Al-'Araf:
                 143)
 Maka pada malam itu
 kelihatanlah Tuhan kepadanya  [*] Menurut Al-Qur'an,
 serta firmannya: Bahwa     manusia baru sanggup
 Akulah Allah Ibrahim,      memandang Tuhan di akherat
 bapamu; (Kejadian 26; 24)    nanti. Itupun bukannya
                 dengan mata sebagaimana mata
                 didunia ini. (lihat
                 Al-Qiyamah: 22-23)
 4. MAKA KELIHATANLAH TUHAN DI SILO
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 SUNGGUH-SUNGGUH KELIHATAN.   HANYA PRASANGKA SAJA.
 
 Maka kembali pula        Dan jika kamu menuruti
 kelihatanlah Tuhan di Silo,   kebanyakan orang-orang yang
 karena Tuhan menyatakan     dimuka bumi ini, niscaya
 dirinya kepada Semuil di    mereka akan menyesatkanmu
 Silo dengan firman Tuhan.    dari jalan Allah; mereka
 (1 Semuil 3: 21)        tidak lain hanyalah
                 mengikuti persangkaan
                 belaka, dan mereka tidak
                 lain hanyalah berdusta
                 (terhadap Allah).
                 (Al-An'aam: 116)
 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Keterangan gambar: Kalau umat Islam sudah marah sekali bila
 Nabi Muhammad saw digambar, tetapi umat Nasrani bahkan
 menggambarkan "Tuhan Allah" lengkap dengan  berjenggot,
 berjubah dan sebagainya, ketika berfirman kepada Nabi Musa
 as.
 
 Memang kejakinan agama itu tidak sama. (reproduksi dari buku
 "Babad Sutji" hal. 58)
5. TUHAN BERDIRI DI ATAS PAGAR TEMBOK DAN MEZBAH ?
     
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
     
 DEMIKIAN PADA KITAB AMOS DAN  JANGAN BEGITU, NANTI SESAT.
 SEMUIL.
                 Lihatlah, bagaimana mereka
 Maka demikianlah diberinya   itu mengemukakan
 lihat aku: Bahwasanya adalah  bermacam-macam contoh
 Tuhan berdiri diatas pagar   kepadamu, sampai mereka
 tembok, yang telah diperbuat  jatuh sesat, dan tiada
 atas sifat batu duga dan    sanggup mengetahui jalan
 adalah batu duga pada      yang lurus. (Israa': 48)
 tangannya. (Amos 7: 7)
     
 Bermula maka kulihat Tuhan
 berdiri diatas mezbah, maka
 firmannya kepadaku: Biarlah
 dipalu orang akan ambang
 yang diatas, sehingga
 goncanglah kedua belah
 jenang dan pecahkanlah dia
 diatas kepala semuanya!
 bahkan, Aku akan membunuh
 mereka itu dengan pedang
 sampai orang yang
 terkemudian sekali.
 (Amos 9: 1)
     
 Maka datanglah Tuhan berdiri
 disana serta memanggil dia
 seperti dahulu: Hai Semuil,
 Semuil! Maka sahut Semuil:
 Berfirmanlah juga ya Tuhan!
 karena hambamu ini ada
 mendengar. (1 Semuil 3: 10)
6. ALLAH BERDIRI DALAM PERHIMPUNAN DEWA-DEWA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, DEMIKIANLAH MAZMUR.     TIDAK, MAHA SUCI TUHAN.
 
 1Mazmur Asaf. Bahwa Allah    Mereka itu mengangkat jin
 adalah berdiri dalam      menjadi sekutu Allah,
 perhimpunan dewata, pada    padahal Allahlah yang
 sama tengah dewa-dewa Ia pun  menjadikan jin-jin tersebut.
 memutuskan hukum.        Mereka itu mengada-adakan
 6Sungguhpun Aku telah      anak laki-laki dan anak
 berfirman bahwa kamulah     perempuan bagi Allah dengan
 dewa-dewa dan kamu sekalian   tiada pengetahuan
 Anak Allah ta'ala, 7tetapi   sedikitpun. Maha Suci dan
 kamu akan mati seperti     Maha Tinggi Allah dari apa
 manusia, dan bersama-sama    yang mereka sifatkan itu.
 dengan segala penghulu kamu   (Al-An'aam: 100)
 akan rebah. (Mazmur 82: 1,
 6-7, LAI 1963)         Mereka itu mengatakan bahwa
                 antara Allah dan antara
 1Mazmur Asaf. Allah berdiri   jin-jin itu ada pertalian
 dalam sidang ilahi, di     kerabat. Sedang sesungguhnya
 antara para allah ia      jin-jin itu mengetahui bahwa
 menghakimi. 6Aku sendiri    mereka bakal dihimpunkan.
 telah berfirman: "Kamu     Maha Suci Allah dari apa
 adalah allah dan anak-anak   yang mereka sifatkan itu.
 Yang Mahatinggi kamu      (As-Saffat: 158-159)
 sekalian. 7Namun seperti
 manusia kamu akan mati dan
 seperti salah seorang
 pembesar kamu akan tewas."
 (Mazmur 82: 1, 6-7, LAI 1994)
7. TUHAN KELUAR BERJALAN DI HADAPANMU ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, SUNGGUH DIA.        TAK ADA SERUPA DIA.
 
 Maka akan jadi kelak,      Dia (Allah) yang menciptakan
 apabila kedengaranlah      langit dan bumi. Dia
 kepadamu bunyi orang      mengadakan perjodohan (kaum
 berjalan diatas mercu      wanita) bagimu, daripada
 pohon-pohon kertau itu,     dirimu; begitu juga
 hendaklah engkau        perjodohan bagi binatang,
 bersegera-segera, karena    sehingga kamu menjadi
 pada masa itu Tuhan keluar   bersemarak. Tidak suatupun
 berjalan dihadapanmu hendak   juga yang serupa dengan Dia.
 mengalahkan balatentara     Dan Allah Maha Mendengar
 orang Filistin. (2 Semuil 5:  lagi Maha Melihat.
 24, LAI 1963)          (As-Syura: 11)
 
 Dan bila engkau mendengar
 bunyi derap langkah di
 puncak pohon-pohon kertau
 itu, maka haruslah engkau
 bertindak cepat, karena pada
 waktu itu Tuhan telah keluar
 berperang didepanmu untuk
 memukul kalah tentara orang
 Filistin. (2 Semuil 5: 24,
 LAI 1994)
8. TUHAN SINGGAH DI KEMAH NABI IBRAHIM ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YANG DATANG BETUL-BETUL     YANG DATANG ITU
 TUHAN.             MALAIKAT-MALAIKAT.
 
 1Hatta, maka kemudian      Sesungguhnya utusan-utusan
 daripada itu kelihatanlah    Kami (malaikat) telah datang
 Tuhan kepada Ibrahim hampir   kepada Ibrahim dengan
 dengan hutan pohon jati     membawa kabar gembira,
 Mamre, tatkala duduklah     mereka berkata: "Selamat."
 Ibrahim dipintu kemahnya    Ibrahim menjawab:
 ketika hari panas. 2Maka    "Selamatlah." Tidak lama
 diangkatnya matanya,      kemudian Ibrahim menyuguhkan
 dilihatnya bahwa tiga orang   daging anak sapi yang
 ada berdiri dihadapannya;    dipanggang. Tatkala
 serta terlihatlah ia akan    dilihatnya tangan mereka
 dia, maka berlarilah ia     tidak sampai ketika akan
 daripada pintu kemahnya     menjamahnya, Ibrahim
 pergi mendapatkan mereka    memandang aneh perbuatan
 itu, lalu tunduklah ia     mereka dan merasa takut.
 sampai kebumi, 3sambil     Malaikat itu berkata:
 sembahnya: Ya Tuhan, jikalau  "Jangan takut, karena
 kiranya Tuhan kasih akan    sesungguhnya kami ini diutus
 hamba, maka jangan apalah    kepada kaum Luth." Dan
 Tuhan lalu dari hadapan     isterinya berdiri
 hambamu; 4biarlah kiranya    (disampingnya) lalu
 dibawakan orang sedikit air   tersenyum, maka Kami
 akan pembasuh kakimu dan    sampaikan kepadanya berita
 duduklah dibawah pohon kayu   gembira akan (kelahiran)
 ini. 9Lalu kata mereka itu   Ishak dan sesudah Ishak
 kepada Ibrahim: Dimana     (akan lahir pula) Ya'kub.
 Sarah, isterimu? Maka      Isterinya berkata: "Sungguh
 sahutnya: Adalah ia dalam    mengherankan, apakah aku
 kemah. 10Maka katanya: Bahwa  akan melahirkan anak padahal
 tak dapat tiada. Aku akan    aku seorang perempuan tua,
 kembali kepadamu tahun yang   dan suamiku dalam keadaan
 datang ini pada masa begini,  yang sudah tua pula?
 maka sesungguhnya Sarah,    Sesungguhnya ini benar suatu
 isterimu, telah beranak     hal yang sangat aneh." Para
 laki-laki. Maka terdengarlah  Malaikat itu berkata:
 kata itu kepada Sarah      "Apakah kamu merasa heran
 dibelakang pintu kemah,     tentang ketetapan Allah?
 yaitu tempat ia berdiri.    (Itu adalah) rahmat Allah
 11Maka Ibrahim dan Sarahpun   dan keberkatanNya yang
 sudah tua dan jauh sangat    dicurahkan kepada kamu, hai
 umurnya dan pada Sarahpun    ahlulbait! Karena
 telah putus adat jalan     sesungguhnya Allah itu Maha
 perempuan; 12sebab itu     Terpuji lagi Maha Pemurah."
 tertawalah Sarah, katanya    (Hud: 69-73)
 dalam hatinya: Bolehkah ada
 bagiku birahi lagi kemudian
 daripada sudah tua aku dan
 suamikupun sudah tua adanya?
 13Maka firman Tuhan kepada
 Ibrahim: Apa sebab maka
 Sarah itu tertawa, katanya:
 Bolehkah aku beranak lagi
 setelah sudah tua aku?
 14Adakah barang sesuatu yang
 mustahil kepada Tuhan? Maka
 pada masa yang tertentu Aku
 akan kembali kepadamu, tahun
 yang datang ini, maka Sarah
 telah beranak laki-laki.
 (Kejadian 18: 1-4, 8-14)
 9. TUHAN TURUN DALAM TIANG AWAN, LALU BERDIRI DI PINTU KEMAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN TURUN, KEMUDIAN      BESARKAN ALLAH SESUAI DENGAN
 GAIBLAH.            KEBESARANNYA.
 
 2Maka kata mereka itu :     Mereka tidak membesarkan
 Adakah Tuhan berfirman     Allah sesuai dengan
 kepada Musa seorang-orang    kebesaran yang
 jua? Bukankah kepada kitapun  sesungguh-sungguhnya. Pada
 Tuhan telah berfirman juga?   hal bumi seluruhnya dalam
 Maka kedengaran lah kata ini  genggaman tanganNya, pada
 kepada Tuhan! 4Maka dengan   hari kiamat dan
 segeranya berfirmanlah Tuhan  langit-langit semuanya
 kepada Musa dan Harun dan    dilipat dalam tangan
 Maryam: Keluarlah ketiga    kananNya (dalam Maha
 kamu, pergilah kekemah     KekuasaanNya). Maha Suci dan
 perhimpunan! Maka        Maha Tinggi Allah dari apa
 ketiganyapun keluarlah.     yang mereka sekutukan itu.
 5Maka turunlah Tuhan dalam   (Az-Zumar: 67)
 tiang awan, lalu berdiri di
 pintu kemah, sambil
 dipanggil Harun dan Maryam,
 maka keduanyapun tampil
 kehadapan. 9Demikianlah
 murka Tuhan bernyala-nyala
 kepada keduanya, lalu
 Tuhanpun gaiblah. 10Dan awan
 itupun terangkatlah dari
 atas kemah, maka
 sesungguhnya Maryam kena
 kusta seperti salju. Serta
 terpandanglah Harun dan
 Maryam bahwasanya telah
 berkusta adanya. (Bilangan
 12: 2, 4-5, 9-10)
10. ROH ALLAH MELAYANG-LAYANG 
  DAN BERJALAN PADA OMBAK-OMBAK LAUT
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 IA MELAYANG-LAYANG LALU     BERIMANLAH DENGAN IMAN YANG
 DARIPADAKU.           LURUS.
 
 Maka bumi itu lagi campur    Apabila dikatakan kepada
 baur adanya, yaitu suatu hal  mereka: "Berimanlah kamu
 yang ketutupan kelam-kabut;   sebagaimana orang-orang lain
 maka Roh Allah         telah beriman dengan lurus!"
 melayang-layang diatas muka   Mereka menjawab: "Masakan
 air itu. (Kejadian 1: 2)    kami beriman sebagaimana
                 orang-orang yang bodoh itu
 8Ia-lah membentangkan langit  telah beriman?" Ingatlah,
 sendirinya, dan Ia pun     sesungguhnya mereka itulah
 berjalan pada ombak-ombak    yang bodoh; tetapi mereka
 laut; 11Bahwasanya Ia datang  tidak tahu. (Al-Baqarah: 13)
 kepadaku, maka tiada aku
 melihat Dia; Ia
 melayang-layang lalu
 daripadaku, maka tiada aku
 mengetahuinya.
 (Ayub 9: 8, 11)
11. ROH TUHAN DATANG DAN UNDUR DARI ATAS MANUSIA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ROH TUHAN DATANG, DAN ROH    TUHAN MAHA DEKAT, TETAPI
 TUHANPUN UNDURLAH.       TENTANG ROH, HANYA TUHAN
                 YANG TAHU.
 6Maka Roh Tuhanpun akan
 datang atasmu dan engkaupun   Apabila hambaKu bertanya
 akan bernubuat serta dengan   kepadamu (Muhammad) tentang
 mereka itu dan engkaupun    hal Ku, maka sesungguhnya
 akan diubah menjadi orang    Aku Maha Dekat. Aku
 lain. 10Serta sampailah     perkenankan permintaan orang
 keduanya ke bukit itu      yang berdo'a, apabila ia
 sesungguhnya bertemulah     memohon kepada-Ku; tetapi
 dengan dia suatu perkumpulan  hendaklah ia mengikut
 orang nabi, lalu datanglah   perintahKu serta beriman
 Roh Tuhan atasnya, sehingga   kepadaKu, agar mereka selalu
 iapun bernubuat diantara    dalam kebenaran.
 mereka itu sekalian.      (Al-Baqarah: 186)
 (1 Semuil 10: 6, 10)
                 Mereka itu bertanya kepadamu
 Serta kedengaranlah       (Muhammad) tentang ruh. [*]
 perkataan itu kepada Saul,   Katakanlah: "Masalah roh itu
 maka datanglah Roh Allah    termasuk urusan Tuhanku, dan
 atasnya dan marahnyapun     tidaklah kamu diberi
 mulai bernyala-nyala.      pengetahuan tentangnya,
 (1 Semuil 11: 6)        melainkan sedikit.
                 (Israa': 85)
 Maka oleh Semuil diambil
 akan tanduk yang berisi     [*] Yang dimaksud "ruh"
 minyak harum itu,        disini bukan ruh Tuhan,
 disiraminya akan dia      tetapi alam ruh pada
 ditengah-tengah segala     umumnya. Mengenai
 saudaranya, maka Roh      zat/hakekat Tuhan, menurut
 Tuhanpun berlakulah atas    Islam, adalah sama sekali
 Daud daripada hari itu dan   tidak sama dengan
 kemudiannya. Setelah itu    zat/hakekat manusia serta
 maka berangkatlah Semuil,    makhluk seluruhnya.
 lalu iapun pulanglah ke
 Pama. Hatta, maka Roh
 Tuhanpun undurlah dari pada
 Saul dan seorang syaitan
 daripada Tuhan mengejutkan
 dia. (1 Semuil 16: 13-14)
12. MAKA DATANGLAH ROH TUHAN ATAS SIMSON.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ORANG YANG DIBERKATI,      ORANG YANG BERIMAN, MENDAPAT
 KEDATANGAN ROH TUHAN      NUR (CAHAYA/PETUNJUK) TUHAN
 ATASNYA, MAKA KUAT       DALAM HATINYA.
 PERKASALAH DIA.
                 Allah (Pemberi) cahaya
 Hatta, maka kemudian      kepada langit dan bumi.
 daripada itu beranaklah     Perumpamaan cahayanya,
 perempuan itu laki-laki     adalah seperti sebuah lubang
 seorang, yang dinamainya    dinding yang tak tembus,
 Simson; maka kanak-kanak    yang didalamnya ada pelita
 itupun makin besar dan iapun  besar. Pelita itu didalam
 beroleh berkat dari pada    kaca dan kaca itu
 Tuhan. Maka adapun Roh Tuhan  seakan-akan bintang yang
 baharu mulai mengajak akan   berkilauan seperti mutiara,
 dia yaitu dalam tempat     yang dinyalakan dengan
 tentara yang di Dan,      minyak dari pohon yang
 diantara Zora dengan      banyak berkahnya, yaitu
 Esytaol. (Hakim-Hakim 13:    minyak zaitun, yang tiada
 24-25)             tumbuh di timur maupun di
                 barat, hampir-hampir minyak
 Maka pada masa itu datanglah  itu bercahaya dengan
 Roh Tuhan atas Simson,     sendirinya meskipun tiada
 sehingga dicariknya singa    disentuh api (karena
 itu seperti orang mencari    jernihnya). Cahaya diatas
 anak kambing, (Hakim-Hakim:   cahaya (berlapis-lapis);
 14: 6)             Allah memberi petunjuk
                 kepada cahayaNya siapa yang
 Maka pada masa itu datanglah  Dia kehendaki, dan Allah
 Roh Tuhan atasnya, lalu     membuat perumpamaan-
 turunlah Simson kepada orang  perumpamaan bagi manusia.
 Askelon, dibunuhnya dari    Sungguh Allah Maha
 pada mereka itu tiga puluh   Mengetahui segala sesuatu.
 orang, (Hakim-Hakim 14: 19)  (An-Nur: 35)
 
 [*] Lihat ayat-ayat yang    Ketahuilah, pertolongan
 lain Hakim-Hakim 15: 14 dan   Allah itu sangat dekat.
 seterusnya.           (Al-Baqarah: 214)
13. KALAU PERCAYA ROH TUHAN MASUK KETUBUH MANUSIA, 
  MAKA TUHAN JADI REBUTAN.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 MANA BOLEH ROH TUHAN PINDAH   ITU SEBABKAN PERSELISIHAN.
 DARIPADAKU KEPADAMU.
                 Sesungguhnya agama (yang
 19Dan lagi kata Mikha;     diridhoi) disisi Allah
 Dengarlah olehmu firman     hanyalah Islam. Tiada
 Tuhan: Bahwa aku telah     berselisih orang-orang yang
 melihat Tuhan duduk diatas   telah diberi Al-Kitab
 arasynya dan segala       kecuali sesudah datang
 balatentara yang di surga    pengetahuan kepada mereka,
 pun berdiri pada sisinya,    karena kedengkian sesama
 yaitu pada kiri-kanannya.    mereka. Barangsiapa yang
 24Maka pada masa itu      kafir terhadap ayat-ayat
 datanglah Zedekia bin      Allah maka sesungguhnya
 Kenaana itu hampir,       Allah sangat cepat hisabNya.
 ditamparnya muka Mikha     (Ali Imron: 19)
 sambil katanya. Mana boleh
 roh Tuhan itu berpindah
 daripadaku hendak berfirman
 kepadamu.
 (1 Raja-Raja: 22; 19, 24)
14. SYAITAN DARIPADA ALLAH, DIUSIR DENGAN BUNYI KECAPI ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, DAN DAUD SEBAGAI      JANGAN MENGADA-ADA.
 PEMETIKNYA.
                 Katakanlah (Muhammad):
 14Hatta, maka Roh Tuhanpun   "Sesungguhnya orang-orang
 undurlah daripada Saul dan   yang mengada-adakan
 seorang syaitan daripada    kebohongan terhadap Allah
 Tuhan mengejutkan dia.     itu pasti tidak akan
 15Maka sembah segala pegawai  beruntung." Bagi mereka
 Saul kepadanya: Bahwasanya   kesenangan (sementara)
 seorang syaitan daripada    didunia, kemudian kepada
 Allah adalah mengejutkan    Kami-lah mereka kembali,
 tuanku. 16Hendaklah kiranya   kemudian Kami rasakan kepada
 tuanku menitahkan patik     mereka siksa yang berat,
 sekalian, yang menghadap    disebabkan kekafiran mereka.
 tuanku ini, mencahari      (Yunus : 69-70)
 seorang yang pandai memetik
 kecapi, maka akan jadi
 kelak, apabila syaitan
 daripada Allah itu merasuk
 tuanku, bolehlah ia memetik
 dengan tangannya, lalu
 sembuhlah tuanku. 17Maka
 titah Saul kepada segala
 pegawainya: Baiklah kamu
 caharikan daku seorang yang
 pandai memetik kecapi, lalu
 bawakan dia kepadaku. 23Maka
 sesungguhnya apabila
 berlakulah syaitan dari
 Allah itu atas Saul, diambil
 oleh Daud akan kecapinya,
 dipetiknya dengan tangannya,
 lalu Saulpun beroleh senang
 dan menjadi baik pula dan
 syaitan itupun undurlah
 daripadanya.
 (1 Semuil 16: 14-17, 23)
15. MANUSIA BERDIALOG DENGAN TUHAN LANGSUNG KATA DEMI KATA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, YAITU DIALOG ANTARA DAUD  ALLAH TIDAK BERCAKAP-CAKAP
 DENGAN TUHAN.          DENGAN MANUSIA, KECUALI
                 DENGAN PERANTARAAN WAHYU.
 2Maka Daudpun bertanyakan
 Tuhan, sembahnya: Bolehkah   Tiada dapat manusia, bahwa
 sahaya pergi mengalahkan    bercakap-cakap Allah dengan
 orang Filistin itu? Maka    dia. kecuali dengan
 firman Tuhan kepada Daud:    perantaraan wahyu atau dari
 Pergilah, maka engkau akan   balik dinding kemanusiaannya
 mengalahkan orang Filistin   (khijab) atau diutusNya
 itu dan melepaskan Kehila    suatu utusan (malaikat),
 daripadanya. 4Maka kembali   lalu diwahjukanNya dengan
 Daud bertanyakan Tuhan, maka  izinNya apa-apa yang
 sahut Tuhan kepadanya:     dikehendakiNya. Sungguh Dia
 Bangunlah engkau, turunlah   Maha Tinggi lagi Maha
 ke Kehila, karena segala    Bijaksana. Begitulah kami
 orang Filistin itu       wahyukan kepadamu (Muhammad)
 kuserahkan kepada tanganmu   suatu ruh (Kitab Al-Qur'an),
 kelak. 10Lalu sembah Daud:   atas perintah Kami.
 Ya Tuhan, Allah orang      Sebelumnya engkau tidak
 Israel, hambamu ini sudah    mengetahui apakah Al Kitab
 mendengar kabar mengatakan:   (Qur'an) itu, dan apakah
 Saul konon datang ke Kehila   iman itu: akan tetapi Kami
 hendak membinasakan negeri   jadikan Al-Quran itu menjadi
 karena sebab hamba ini.     cahaya (penerangan) .
 11Sungguhkah orang isi     Dengannya Kami beri petunjuk
 Kehila itu hendak        barangsiapa yang Kami
 menyerahkan hamba ini kepada  kehendaki diantara
 tangannya? Sungguhkah Saul   hamba-hamba Kami. Dan
 akan turun kelak, seperti    sungguh engkau (Muhammad)
 hambamu ini sudah mendengar   menunjukkan kepada jalan
 kabarnya itu? Tuhan, Allah   yang lurus. Yaitu jalan
 orang Israel! Berilah      (agama) Allah, yang memiliki
 kiranya tahu ketentuannya    segala sesuatu yang dilangit
 kepada hambamu ini! Maka    dan yang dibumi. Ketahuilah,
 firman Tuhan: Sungguh ia    kepada Allah juga kembalinya
 akan turun kelak. 12Maka    segala urusan.
 sembah Daud pula Sungguhkah   (As-Syura: 51-53)
 orang isi Kehila ini hendak
 menyerahkan hamba dan segala
 orang hamba kepada tangan
 Saul? Maka firman Tuhan:
 Sungguh mereka itu hendak
 menyerahkanmu kelak.
 (1 Semuil 23: 2-4, 10-12)
16. BILA INGIN BERDIALOG DENGAN TUHAN, 
  NABI DAUD MENGGUNAKAN "EFOD" ? [*]
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BILA MENGHADAP TUHAN,      BILA AKAN MENGHADAP TUHAN,
 MENGGUNA-KAN EFOD.       LEBIH DAHULU MENSUCIKAN
                 DIRI.
 Setelah diketahui Daud akan
 hal Saul berniat jahat yang   Hai orang-orang yang
 demikian, maka katanya     beriman, apa bila kamu
 kepada imam Abyatar: Bawalah  hendak sholat (menghadap
 akan efod itu kemari. Lalu   Tuhan), hendaklah basuh
 sembah Daud: Ya Tuhan, Allah  (cuci) mukamu, kedua
 orang Israel, hambamu ini    tanganmu hingga dua mata
 sudah mendengar kabar      siku, dan usaplah kepalamu
 mengatakan: Saul konon     dan kakimu, hingga dua mata
 datang ke Kehila hendak     kaki. Jika kamu junub
 membinasakan negeri karena   hendaklah kamu mandi; dan
 sebab hamba ini. ...      jika kamu sakit atau dalam
 Sungguhkah Saul akan turun   perjalanan atau sesudah
 kelak, seperti hambamu ini   buang air atau menyentuh
 sudah mendengar kabarnya    perempuan, lalu kamu tidak
 itu? ... Maka firman Tuhan:   memperoleh air, maka
 Sungguh ia akan turun kelak.  bertayamumlah dengan tanah
 (1 Semuil 23: 9-11)       yang baik (bersih): usaplah
                 mukamu dan tanganmu dengan
 Lalu kata Daud kepada imam   tanah itu. Allah tidak
 Abyatar bin Akhimelekh:     bermaksud menyulitkan kamu,
 Bawalah olehmu akan efod itu  tetapi Dia hendak
 kemari kepadaku. Maka      membersihkan kamu dan
 dibawalah efod itu kepada    menyempurnakan nikmatNya
 Daud. Lalu bertanyalah Daud   bagimu, supaya kamu
 akan Tuhan, sembahnya:     bersyukur. (Al-Maidah: 6)
 Jikalau aku mengejar akan
 pasukan itu, dapatkah aku
 sampai kepadanya? Maka
 firman Tuhan kepadanya:
 Kejarlah juga akan dia.
 (1 Semuil 30: 7-8]
 
 [*] EFOD = Lambang jawatan Imamat.
17. NABI DAUD MENARI-NARI DAN MELOMPAT-LOMPAT DI HADIRAT TUHAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ITU CARA KEBAKTIAN.       BUKAN BEGITU CARA SEMBAHYANG.
 
 5Maka Daud dan segenap orang  Betapa Allah tidak akan
 isi rumah Israelpun       menyiksa mereka, sedang
 bermainlah dihadapan hadirat  mereka sama menghalangi
 Tuhan pada pelbagai       orang yang masuk Masjidil
 bunyi-bunyian yang dari pada  Haram, padahal mereka bukan
 kayu senobar, pada kecapi    orang-orang yang berhak
 dan dandi dan rebana dan    menguasainya (mengurusnya)?
 gung. 14Maka berlompatlah    Ketahuilah, orang-orang yang
 Daud sekuat-kuatnya       berhak menguasainya itu
 dihadapan hadirat Tuhan dan   hanyalah orang-orang yang
 Daudpun berpakaian jubah    bertaqwa: tetapi kebanyakan
 daripada kain ramai putih.   mereka tidak mengetahui.
 15Maka demikianlah peri     (Cara) sembahyang mereka di
 dibawa naik oleh Daud dan    Baitullah itu lain tidak
 segenap orang isi rumah     hanyalah bersiul dan
 Israel akan tabut Tuhan     bertepuk-tangan
 serta dengan tempik sorak    (bermain-main saja). Maka
 dan bunyi nafiri. 16Setelah   orang-orang kafir itu ke
 sampai tabut Tuhan masuk    neraka jahanamlah mereka
 kedalam negeri Daud,      akan dikumpulkan.
 tiba-tiba adalah Mikhal,    (Al-Anfaal: 34-35)
 anak Saul, menengok dari
 tingkap rumahnya; demi
 terlihatlah ia akan baginda
 raja Daud bertari-tari dan
 berlompat-lompat dihadapan
 hadirat Tuhan, maka
 dicelakannya akan dia dalam
 hatinya. (2 Semuil 6: 5,
 14-16)
18. TUHAN MENYESALI DIRINYA DAN BERDUKACITA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 DEMIKIAN BUNYI KITAB      TUHAN MAHA PERENCANA,
 KEJADIAN DAN SEMUIL.      MENJADIKAN MAHLUK TIDAK
                 DENGAN SALAH DAN MAIN-MAIN.
 5Maka dilihat Tuhan
 kejahatan manusia itu      Tiadalah Kami jadikan langit
 terlampau banyak di atas    dan bumi serta segala
 bumi dan pada sediakala     sesuatu yang ada diantara
 segala akal pikiran hatinya   keduanya itu dengan salah.
 jahat semata-mata. 6Maka    (Tidak)! Orang-orang kafir
 bersesallah Tuhan sebab     menyangka yang demikian itu.
 telah dijadikannya manusia   Maka celakalah orang-orang
 di atas bumi, maka ia itu    kafir itu, yaitu masuk
 mendukacitakan hatinya.     neraka. Adakah Kami jadikan
 7Maka firman Tuhan: Bahwa    orang-orang yang beriman dan
 Aku akan membinasakan      beramal shalih sama seperti
 manusia, yang telah       orang-orang yang berbuat
 kujadikan diatas bumi, baik   bencana dimuka bumi? Adakah
 manusia baik binatang yang   Kami jadikan orang-orang
 berkaki empat, dan binatang   yang taqwa (taat) sama
 yang melata, dan unggas yang  seperti orang-orang yang
 di udara, karena bersesallah  fasik (jahat)? Tentu saja
 Aku sebab telah kujadikan    tidak! (Shad: 27, 28)
 mereka itu.
 (Kejadian 6: 5, 7)       Adakah kamu menyangka bahwa
                 Kami menjadikan kamu
 10Maka pada masa itu      (manusia) itu dengan percuma
 datanglah firman Tuhan     (main-main saja), dan bahwa
 kepada Semuil, bunyinya:    kamu tiada akan kembali
 11Bersesallah Aku, sebab    kehadapan Kami? Maha Tinggi
 Saul sudah kuangkat akan    Allah, yang memiliki alam,
 raja, karena sudah undur ia   lagi sebenar-benar Tuhan.
 dari belakang Aku dan tiada   Tiada Tuhan melainkan Dia.
 diturutnya firmanku. Maka    yang mempunyai 'arasy (tahta
 sangatlah berdukacita hati   kerajaan) yang Maha Mulia.
 Semuil, lalu berseru-serulah  (Al-Mukminun: 115, 116)
 ia kepadaTuhan
 semalam-malaman itu. 35Maka
 tiada lagi Semuil memandang
 Saul sampai kepada hari
 matinya, tetapi Semuil
 bercintakan Saul juga,
 karena bersesallah Tuhan
 sebab dijadikannya Saul raja
 atas orang Israel adanya.
 (1 Semuil 15: 10, 11, 35)
19. TUHAN FIRMANNYA BERUBAH-UBAH ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 DAHULU AKU BERFIRMAN, TETAPI  KALIMAT ALLAH TIADA
 SEKARANG ...          BERUBAH-UBAH.
 
 Maka sebab itu firman Tuhan,  Telah sempurnalah
 Allah Israel, demikian:     kalimat-kalimat Tuhan-mu
 Sebenarnya dahulu Aku sudah   dengan kebenaran dan
 berfirman, bahwa orang isi   keadilan. Tiadalah
 rumahmu dan orang isi rumah   berubah-ubah kalimat Allah.
 bapamu akan berjalan      Dia Maha Mendengar lagi Maha
 dihadapan hadiratku sampai   Mengetahui. (Al-An'aam: 115)
 selama-lamanya, tetapi
 sekarang firman Tuhan:     Untuk mereka (orang-orang
 Jauhlah ia daripadaku,     yang taqwa) kabar kesukaran
 karena barang siapa yang    waktu hidup di dunia, dan di
 mempermuliakan Daku, maka    akherat. Tiada berubah-ubah
 Akupun mempermuliakan dia    kalimat Allah. Demikian
 kelak, tetapi barang siapa   itulah keberuntungan yang
 yang mencelakan Daku, ia itu  besar. (Yunus: 64)
 akan dibinasakan.
 (1 Semuil 2: 30)
20. TUHAN PENCEMBURU ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ALLAH CEMBURUAN ADANYA.     TUHAN MAHA PENGAMPUN.
 
 Maka kata Yusak kepada orang  Katakanlah kepada
 banyak itu: Tiada juga boleh  orang-orang yang kafir itu:
 kamu berbuat bakti kepada    "Jika mereka berhenti (dari
 Tuhan, karena Ia-lah Allah   kekafirannya), Allah akan
 yang maha suci dan Allah    mengampuni mereka tentang
 yang cemburuan adanya! Maka   dosa-dosa mereka yang sudah
 tiada Ia akan mengampuni    lalu. Tetapi jika mereka
 salahmu dan dosamu; (Yusak   kembali lagi (kafir),
 24: 19)             sesungguhnya akan berlaku
                 (atas mereka) sunnah Allah
 Bahwa Tuhan itu Allah yang   sebagaimana terhadap
 cemburuan dan pembalas;     orang-orang yang terdahulu.
 Tuhan itu pembalas, yang    (Al-Anfaal: 38)
 hebat dengan kehangatan
 murkanya! Tuhan itu pembalas  Kabarkanlah (Muhammad)
 bagi segala musuhnya dan    kepada hamba-Ku, bahwa
 dikekalkannya murkanya akan   sesungguhnya Akulah yang
 segala seterunya.        Maha Pengampun lagi Maha
 (Nahum 1: 2)          Penyayang. (Al-Hijr: 49)

*Yusak = Yosua
21. TUHAN TURUN KE DUNIA UNTUK MENGACAU
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN MENGACAU PEMBUATAN    JANGAN MEMBUAT-BUAT DUSTA
 MENARA BABIL.          TERHADAP ALLAH.
 
 5 Hata, maka turunlah Tuhan   Maka siapakah yang lebih
 hendak melihat negeri dan    zalim daripada orang yang
 menara yang diperbuat oleh   membuat-buat dusta terhadap
 segala anak Adam itu. 6 Maka  Allah atau mendustakan
 firman Tuhan: Bahwa segala   ayat-ayatNya? Orang-orang
 manusia ini sama sebangsa    itu akan memperoleh bahagian
 adanya dan mereka itu      yang telah ditentukan
 sekalian sama sebahasa jua;   untuknya dalam Kitab
 maka inilah sahaja mulanya   (lauhul-mahfuzh), hingga
 perbuatan mereka itu;      bila datang kepada mereka
 sekarang bukankah baik     utusan-utusan Kami
 mereka itu diteguhkan      (malaikat) untuk mengambil
 daripada segala sesuatu yang  nyawanya, (diwaktu itu)
 hendak diperbuatnya ini?    utusan Kami bertanya:
 7 Mari, baiklah Kita turun   "Dimana (oknum-oknum ilah)
 serta mengacaukan bahasanya   yang biasa kamu sembah
 disana, supaya seorangpun    selain Allah?" Orang-orang
 tiada mengerti akan bahasa   musyrik itu menyawab:
 kawannya. 9 Maka sebab itu   "Semuanya telah lenyap dari
 dinamainya akan negeri itu   kami." Dengan demikian
 Babil, karena disana telah   mereka mengakui terhadap
 dikacaukan Tuhan bahasa     diri mereka, bahwa mereka
 segala orang di atas bumi,   adalah orang-orang yang
 maka dari sanalah ditaburkan  kafir. (Al-A'raf: 37)
 Tuhan akan mereka itu atas
 seluruh muka bumi.
 (Kejadian 11: 5-7, 9)
 

22. TUHAN DISELAKUKAN SEORANG MUSUH ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN SUDAH MENELAN       KALAU BEGITU JALAN MENJADI
 SEMUANYA, SEPERTI SEORANG    BENGKOK.
 MUSUH.
                 Siapakah yang lebih aniaya
 2 Bahwa Tuhan sudah menelan   daripada orang yang
 semuanya, satupun tiada     mengadakan dusta atas Allah?
 disayangnya! segala       Mereka itu dihadapkan kepada
 kedudukan Yakub sudah      Tuhan kelak pada hari kiamat
 dibinasakannya, oleh      serta segala saksi sama
 murkanya, segala kota      berkata: "Mereka inilah yang
 benteng puteri Yehuda sudah   mendustakan Tuhannya."
 disamakannya dengan tanah;   Ketahuilah, bahwa kutuk
 istana baginda dan segala    Allah menimpa atas orang-
 penghulunyapun sudah      orang yang aniaya. Yaitu
 diharamkannya.         orang-orang yang
 4 Dibentangkannya busur     menghalang-halangi jalan
 panah-panahnya seperti     (agama) Allah, dan
 seorang musuh dan seperti    menghendaki supaya jalan itu
 seorang lawanpun        menjadi bengkok; sedangkan
 diacu-acunya dengan       terhadap hari akhir mereka
 tangannya kanan dan       sama ingkar. Mereka tiada
 dibunuhnya akan segala yang   mungkin mengalahkan Allah
 indah-indah kepada mata,    dimuka bumi, dan tak ada
 kehangatan murkanya telah    bagi mereka pelindung selain
 dicurahkannya kepada kemah   Allah. Berlipatgandalah
 Puteri Sion seperti api,    siksa bagi mereka, sehingga
 5 Bahkan, Tuhanpun selaku    mereka tiada sanggup
 seorang musuh. ditelannya    mendengar dan tiada pula
 akan Israel sama sekali,    dapat melihat. (Hud: 18, 20)
 segala mahligainyapun sudah
 ditelannya, dan
 dibinasakannya segala kota
 bentengnya dan
 ditimbunkannya celaka
 bertambah celaka diatas
 puteri Yehuda. 7 Bahwa Tuhan
 sudah menolak mezbahnya dan
 jemulah Ia akan tempat
 kesuciannya! segala pagar
 tembok maligai itu sudah
 diserahkannya kepada tangan
 musuh, maka mereka itu sudah
 bergaduh-gaduh didalam rumah
 Tuhan, ramainya seperti pada
 hari raya. 8 Bahwa niat Tuhan
 juga hendak membinasakan
 pagar tembok puteri Sion;
 dikenakannya tali sipat;
 tiada Ia berhenti dari pada
 menelan; sekarang muramlah
 kota dan pagar temboknya,
 bersama-sama ia sudah jadi
 lemah. (Nudub Yeremia 2: 2,
 4, 5, 7, 8)

*"Nudub Yeremia" atau "Ratapan".
 23. TUHAN PERNAH TIDAK INGAT TUMPUAN KAKINYA, KARENA MURKA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITULAH PADA MASA       JANGAN MELAMPAUI BATAS.
 MURKANYA.
                 Katakanlah: Hai Ahli Kitab,
 Bagaimana Tuhan sudah      janganlah kamu
 menudungi puteri Sion dengan  berlebih-lebihan (melampau
 awan-awan oleh murkanya!    batas) dengan hal yang tidak
 Kemuliaan Israel sudah     benar dlm agamamu. Dan
 dicampakkannya dari langit   jangan kamu mengikuti hawa
 ke bumi, dan pada masa     nafsu orang-orang yang telah
 murkanya tiada Ia ingat akan  sesat dahulunya (sebelum
 alas kakinya! (Nudub Yeremia  kedatangan Muhammad), sedang
 2: 1, LAI 1963)         mereka telah menyesatkan
                 banyak orang. Mereka sama
 Ah, betapa Tuhan        tersesat dari jalan yang
 menyelubungi puteri Sion    lurus. (Al-Maidah: 77)
 dengan awan dalam murkaNya!
 Keagungan Israel
 dilemparkanNya dari langit
 ke bumi. Tak diingatnya akan
 tumpuan kakiNya tatkala Ia
 Murka. (Ratapan 2: 1, LAI
 1994)
24. BALATENTARA TUHAN BERPERANG MELAWAN ULAR NAGA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 MIKHAIL BERPERANG MELAWAN    UNTUK USIR IBLIS, TAK USAH
 NAGA BESAR.           DENGAN PERANG.
 
 Maka jadilah suatu       Sesungguhnya Kami telah
 peperangan di surga, yaitu   menciptakan kamu (Adam),
 Mikhail serta segala      lalu Kami bentuk tubuhmu,
 malaikatnya berperang dengan  kemudian Kami berkata kepada
 naga itu; dan naga serta    malaikat: "Bersujudlah
 segala tentaranya pun      kepada Adam! " Maka
 berperanglah; maka naga dan   merekapun bersujud, kecuali
 tentaranya itu ada menang,   Iblis; dia tidak termasuk
 dan tempatnya pun sudah     mereka yang sujud. Allah
 hilang di surga. Maka      berfirman: "Apakah yang
 tercampaklah naga besar itu,  menghalangimu untuk bersujud
 yaitu ular tua, yang      (kepada Adam) ketika Aku
 dinamakan Iblis dan Syaitan   menyuruhmu?" Jawab Iblis:
 itu, yang menyesatkan segala  "Saya lebih baik
 isi dunia: bahkan, ia sudah   daripadanya, Engkau ciptakan
 tercampak kebumi, dan segala  saya dari api sedang ia
 tentaranya itu pun sudah    Engkau ciptakan dari tanah."
 tercampak juga beserta     Allah berfirman: "Keluarlah
 dengan ia. (Wahyu 12: 7-9)   kamu dari surga, sebagai
                 mahluk terhina lagi terusir.
                 Barangsiapa orang yang
                 mengikuti kamu, sungguh Aku
                 akan mengisi neraka jahanam
                 sampai penuh dengan kamu
                 semuanya."
                 (Al-A'raf: 11-12, 18)
25. TUHAN MARAH, MEMALU DENGAN PALU YANG BESAR ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YAITU ORANG BAIT SEMES.     CONTOH YANG BISA
                 MENYESATKAN.
 Hata, maka dipalu Tuhan akan
 orang Bait-Semes sebab     Lihatlah, bagaimana mereka
 mereka itu sudah mengintai   itu mengemukakan
 kedalam tabut Tuhan, bahkan,  bermacam-macam contoh
 dipalunya daripada mereka    kepadamu, sampai mereka
 itu tujuh puluh orang dari   jatuh sesat, dan tiada
 lima puluh ribu orang. Maka   sanggup mengetahui jalan
 pada masa itu merataplah    yang lurus. (Israa': 48)
 orang banyak, sebab dipalu
 Tuhan diantara mereka itu
 dengan palu yang- besar.
 (1 Semuil 6: 19)
26. TUHAN BERBANTAH-BANTAH DENGAN MANUSIA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 SAMPAI ANAK-CUCU-CICITMU PUN.  BESARKAN ALLAH MENURUT
                 PATUTNYA.
 Maka sebab itu sampai
 sekarangpun Aku         Tiada mereka itu membesarkan
 berbantah-bantah dengan     Allah menurut patutnya
 kamu, demikianlah firman    Sesungguhnya Allah Maha Kuat
 Tuhan bahkan dengan       lagi Maha Perkasa.
 anak-cucu-cicitmu pun Aku    (Al-Hajj: 74)
 akan berbantah-bantah.
 (Yeremia 2: 8-9)        Sesungguhnya orang-orang
                 yang membantah ayat-ayat
 Aku hendak berkata kepada    Allah [*] dengan tiada
 Allah demikian: Jangan     keterangan yang kokoh,
 hukumkan daku; berilah tahu   sungguh didalam dadanya
 aku apa sebab Engkau      tiada lain hanyalah
 berbantah-bantah dengan aku?  ketakaburan (kesombongan)
 (Ayub 10: 2)          yang selalu dipendamnya.
                 Maka dari itu berlindunglah
 Maka firman Tuhan kepada    engkau kepada Allah (dari
 Ayub, bunyinya: Adapun akan   bersifat takabur tersebut).
 berbantah-bantahan dengan    Sungguh Ia Maha Mendengar
 Yang Mahakuasa, bolehkah ia   lagi Maha melihat. Sungguh
 itu membenarkan hal dirimu?   kejadian langit dan bumi
 Hendaklah orang yang      terlebih besar dari kejadian
 menyalahkan Allah itu,     manusia. Tetapi kebanyakan
 memberi jawab akan segala    manusia tiada mengetahuinya.
 pertanyaan ini. (Ayub 39:    (Mukmin: 56-57)
 34-35)
                 [*] Menurut Al- Qur'an,
                 orang bisa saja membantah
                 ayat Allah yang sampai
                 kepadanya. Tetapi untuk
                 Allah berbantah-bantah
                 dengan manusia, MahaSuci
                 Allah dari hal yang demikian
                 itu.
27. TUHAN MEMBANTAI BESAR-BESARAN DENGAN PEDANG TERHADAP MANUSIA?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN MENGHUNUS PEDANG.     DENGAN BENCANA ALAM.
 
 5Demikianlah diketahui oleh   Dan perhatikanlah riwayat
 segala manusia akan hal Aku   Karun, Fir'aun dan Haman!
 ini, Tuhan, sudah menghunus   Sesungguhnya telah datang
 pedangku, dan tiada ia itu   Musa kepada mereka, dengan
 akan kembali kedalam      membawa
 sarungnya. 9Hai anak Adam!   keterangan-keterangan yang
 hendaklah engkau bernubuat   nyata, tetapi mereka
 dan katakanlah: Demikianlah   menyombongkan diri dimuka
 firman Tuhan: Katakanlah:    bumi, padahal mereka tidak
 Pedang, bahkan, pedang itu   akan terlepas dari siksa
 sudah diasah,lagi dikilir!   Kami. Masing-masing mereka
 10Ia itu sudah diasah hendak  itu Kami siksa karena
 diadakan suatu bantaian     dosanya; diantaranya ada
 besar; ia itu sudah dikilir   yang Kami kirim kepadanya
 supaya berkilat-kilat      angin yang beracun (yang
 adanya! Hai tongkat tentara!  mengandung pasir),
 hai tongkat kerajaan anakku!  diantaranya ada yang disiksa
 dicelakannya segala yang    dengan petir (suara keras
 kayu adanya. 12Tangislah dan  mengguntur), diantaranya ada
 raunglah, hai anak Adam!    yang Kami benamkan kedalam
 karena ia itu sudah       bumi (gempa dan tanah
 ditentukan bagi umatku, bagi  longsor), dan diantaranya
 segala penghulu Israel:     ada yang Kami tenggelamkan
 mereka itu rebah mati      kedalam laut. Ketahuilah,
 dimakan pedang sama seperti   tiada Allah menganiaya
 segala umatku; maka sebab    mereka, tetapi merekalah
 itu tamparlah pahamu!      yang menganiaya diri mereka
 (Yehezkiel 21: 5, 9, 10, 12)  sendiri. (Al-Ankabut: 39-40)
 
 Jikalau tiada ia bertobat,   Catatan: Maksudnya mungkin
 niscaya Tuhan akan mengasah   sama, yaitu Tuhan akan
 pedangnya dan mengedangkan   memberi siksa kepada
 busurnya dan mengenakan anak  orang-orang yang mendurhaka
 panahnya. Dan lagi       kepadaNya. Tetapi karena
 disediakannya baginya      ungkapannya sangat berbeda,
 senjata yang mematikan, dan   maka memberikan konsepsi
 ditajamkannya mata panahnya   ajaran ketuhanan yang amat
 akan melawan orang yang     berbeda pula. Al-Kitab
 menganiaya. (Mazmur 7:     ajaran ketuhanannya adalah
 13-14)             "anthropomorphic" (Tuhan
                 digambarkan sebagai
                 manusia). Mana yang lebih
                 mendekati kenyataan, Tuhan
                 bermain pedang ataukah Tuhan
                 menyiksa melalui bencana
                 alam? pembaca sendiri dapat
                 menilainya.
28. NABI YAKUB BERGUMUL DENGAN TUHAN, DAN NABI YAKUB MENANG ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, SAMPAI PANGKAL PAHA     TIDAK! NABI YAKUB AS IMANNYA
 YAKUB TERGELIAT.        LURUS.
 
 Melainkan tinggallah Yakub   Telah berwasiat Ibrahim,
 seorang-orangnya, maka     demikian pula Yakub dengan
 adalah seorang laki-laki    ucapan (yang sama): "Hai
 bergumul dengan dia sampai   anak-anakku, sesungguhnya
 terbit fajar. Maka apabila   Allah telah menentukan agama
 dilihat orang itu akan hal   ini bagimu, maka janganlah
 tiada dapat dikalahkannya    kamu mati kecuali memeluk
 Yakub, maka dipegangnyalah   agama Islam." [*] Adakah
 akan pangkal paha Yakub,    kamu hadir ketika Yakub
 lalu pangkal paha Yakub     kedatangan (tanda) maut,
 itupun tergeliat dalam ia    ketika ia berkata kepada
 bergumul dengan dia. Maka    anaknya: "Apa yang kamu
 katanya: Lepaskanlah aku    sembah sepeninggalku?"
 karena fajar sudah merekah:   Mereka menyawab: "Kami akan
 tetapi kata Yakub kepadanya:  menyembah Tuhanmu dan Tuhan
 Tiada engkau kulepaskan     nenek-moyangmu Ibrahim,
 sebelum engkau memberkati    Ismail dan Ishak, (yaitu)
 aku. Maka kata orang itu    Tuhan Yang Maha Esa dan kami
 kepadanya: Siapa namamu?    kepadaNya tunduk-patuh
 Maka jawabnya: Yakub. Maka   (muslim)." Dan mereka
 kata orang itu: Tiada lagi   (orang-orang Yahudi dan
 engkau bernama Yakub      Nasrani) berkata: "Hendaklah
 melainkan Israel, karena    kamu menjadi penganut Agama
 telah engkau berlaku seperti  Yahudi atau Nasrani, niscaya
 seorang raja di hadapan     kamu mendapat petunjuk."
 Allah dan kepada manusia,    Katakanlah (Muhammad):
 dan engkau sudah menang.    "Tidak! Kami mengikuti agama
 Maka bertanya Yakub,      Ibrahim yang lurus. Dan
 katanya: Katakanlah kiranya   bukanlah dia (Ibrahim) dari
 namamupun. Maka sahutnya:    golongan orang yang
 Mengapa engkau bertanyakan   musyrik." (Al-Baqarah: 132,
 namaku? Maka diberkatinyalah  133, 135)
 akan dia disana. Maka
 dinamai oleh Yakub akan     [*] Menurut Al-Qur'an, Islam
 tempat itu Peniel, karena    tidak saja nama dari salah
 katanya: Sudah kulihat Allah  satu agama yang sekarang
 muka dengan muka, maka     ada, tetapi adalah prinsip
 nyawaku selamatlah.       dari seluruh agama tauhid,
 (Kejadian 32: 24-30)      yakni tunduk patuh kepada
                 Tuhan sepenuhnya, tanpa
                 disertai penyembahan kepada
                 oknum-oknum yang lain.
29. TUHAN BERLAKU JAHAT ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 SEKALI WAKTU TUHAN BISA     SETIAP KEBAIKAN DARI TUHAN,
 BERLAKU JAHAT.         SETIAP KEBURUKAN DARI
                 MANUSIA SENDIRI.
 Dan lagi datanglah segala
 saudaranya laki-laki dan    Apa saja kebajikan yang kamu
 perempuan dan segala      peroleh, itulah karunia dari
 kenalannya yang dahulu itu   Allah; tetapi apa saja
 melawan akan dia. Lalu     keburukan yang menimpamu,
 makanlah sehidangan didalam   itulah sebab dari
 rumahnya, dibujuknya dan    kesalahanmu sendiri. Kami
 dihiburkannya ia, dari sebab  mengutusmu (Muhammad)
 segala jahat yang telah     menjadi Rasul kepada segenap
 dilakukan Tuhan atasnya,    manusia. Dan cukuplah Allah
 maka masing-masing mereka    menjadi saksi.
 itu memberi akan dia      (An-Nisaa': 79)
 sekesita dan sebuah teparam
 emas. (Ayub 42: 11)
30. TUHAN MELANTIK DAN MENGANGKAT RAJA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN MELANTIK DAN       TUHAN MENGUTUS DAN MEMILIH
 MENGANGKAT AKAN RAJA.      THOLUT.
 
 Lalu kata Semuil: Bukankah   Nabi mereka berkata kepada
 tatkala engkau lagi kecil    mereka (orang-orang Yahudi):
 pada pemandanganmu sendiri   "Sesungguhnya Allah telah
 engkau dijadikan penghulu    mengutus Tholut menjadi
 segala suku bangsa Israel    rajamu." Mereka menjawab:
 dan engkau dilantik oleh    "Bagaimana Tholut memerintah
 Tuhan akan raja atas orang   kami, padahal kami lebih
 Israel? (1 Semuil 15: 17)    berhak mengendalikan
                 pemerintahan daripadanya,
 Maka sekarangpun lihatlah    sedang diapun tidak memiliki
 olehmu akan raja yang telah   kekayaan yang cukup banyak?"
 kamu pilih dan yang telah    Nabi mereka berkata:
 kamu pinta: bahwasanya Tuhan  "Sesungguhnya Allah telah
 sudah mengangkat akan      memilihnya menjadi rajamu
 seorang raja atas kamu     dan menganugerahinya ilmu
 sekalian. (1 Semuil 12: 13)   yang luas dan tubuh yang
                 perkasa." Allah memberikan
                 pemerintahan kepada siapa
                 yang dikehendakiNya. Dan
                 Allah Maha Luas pemberianNya
                 lagi Maha Mengetahui.
                 (Al-Baqarah: 247)
 
                 Catatan: Ungkapan Al-Qur'an
                 mengutus (ba'atsa) dan
                 memilih (isthofa) adalah
                 sangat berbeda dengan
                 ungkapan melantik dan
                 mengangkat dari Al-Kitab,
                 baik menyangkut konsepsi
                 ajaran ke Tuhanannya maupun
                 mengenai akibat hukumnya.
 31. KARENA DAUD MENGETAHUI DILANTIK TUHAN,
   MAKA DIAMBILLAH BEBERAPA GUNDIK DAN ISTERI ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU KATA KITAB SEMUIL.    DAUD DAN PARA NABI KAMI BERI
                 PETUNJUK DAN SAMA BERBUAT
 Maka diketahui Daud akan hal  KEBAJIKAN.
 Tuhan sudah melantik dia
 akan raja atas segala orang   Kami anugerahkan kepada nabi
 Israel, dan dibesarkannya    Ibrahim itu Ishak dan
 kerajaannya karena sebab    Ya'kub, keduanya
 segala umatnya, yaitu orang   masing-masing Kami beri
 Israel. Maka diambil Daud    petunjuk; dan kepada Nuh
 lagi beberapa gundik dan    sebelum itu (juga) telah
 isteri akan dirinya dari    Kami beri petunjuk, dan
 Yeruzalem setelah sudah ia   kepada sebagian dari
 datang dari Hebron, maka    keturunannya (Nuh) yaitu
 diperanakkan pula bagi Daud   Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf,
 beberapa anaknya laki-laki   Musa dan Harun. Demikianlah
 dan perempuan. (2 Semuil 5:   Kami memberi ganjaran kepada
 12-13)             orang-orang yang berbuat
                 kebajikan. [*] (Al-An'aam:
 Catatan: Ungkapan dan      84)
 kepercayaan "raja dilantik
 Tuhan" inilah yang dapat    [*] Menurut Islam, para Nabi
 menimbulkan despotisme pada   terjaga dari perbuatan-
 zaman feodalisme dahulu     perbuatan dosa besar. Sedang
 kala.              dalam Al-Kitab, nabi Daud
                 a.s. disebutkan pernah
                 berbuat zina, merebut isteri
                 orang, dan pura-pura gila.
                 (baca jilid II, khusus Bab
                 KENABIAN)
32. TUHAN MEMPUNYAI SAUDARA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 SAUDARA TUHAN BERNAMA YAKUB.  TUHAN TIDAK BERSAUDARA DAN
                 TIDAK PULA BERANAK.
 Tetapi rasul-rasul yang lain
 seorangpun tiada kujumpa,    Sungguh Maha Tinggi
 kecuali Yakub, saudara Tuhan  kebesaran Tuhan, tiadalah Ia
 itu. (Galatia 1: 19)      bersaudara dan tidak pula
                 beranak. (Al-Jin: 3)
 33. YESUS MENDAKWAKAN DIRINYA TUHAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BAPA ITU DIDALAM AKU DAN    YA ALLAH, TIADA SEPATUTNYA
 AKUPUN DIDALAM BAPA.      SAYA MENGATAKAN YANG BUKAN
                 HAK SAYA.
 30Aku dan Bapa itu Satu
 adanya. 37Jikalau tiada Aku   Ingatlah ketika Allah
 kerjakan segala pekerjaan    berfirman: "Ya Isa Anak
 Bapaku, janganlah kamu     Maryam, adakah engkau
 percaya akan Daku. 38Tetapi   mengatakan kepada manusia:
 jikalau Aku mengerjakan dia,  'Ambillah saya dan ibu saya
 percayalah akan pekerjaan    menjadi Tuhan, selain
 itu, meskipun tiada kamu    daripada Allah?" Ia
 percaya akan Daku, supaya    menjawab: "Maha Suci Engkau
 kamu makin mengetahui dan    Ya Allah, tiadalah
 mengerti bahwa Bapa itu     sepatutnya bagi saya
 didalam Aku dan Akupun     mengatakan barang yang bukan
 didalam Bapa. (Yahya 10: 30,  hak saya. Jika sebenarnya
 37-38)             saya pernah mengatakan yang
                 demikian, niscaya engkau
 Jikalau kamu sudah kenal    mengetahuinya. Engkau Maha
 Aku, niscaya kamu kenal     Mengetahui apa yang ada pada
 Bapaku pun; maka daripada    diriku dan aku tidak
 waktu ini kamu kenal Dia.    mengetahui apa yang ada pada
 dan sudahlah kamu nampak    diriMu. Sesungguhnya Engkau
 Dia." Maka kata Pilipus     Maha Mengetahui
 kepadanya: "Ya Tuhan,      perkara-perkara yang gaib.
 tunjukkanlah Bapa itu kepada  Tiada pernah saya mengatakan
 kami, maka padalah itu bagi   kepada mereka, kecuali apa
 kami." Kata Yesus kepadanya:  yang Engkau perintahkan
 "Hai Pilipus, sekian lamanya  kepadaku, yaitu: 'Sembahlah
 Aku bersama-sama dengan     Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,'
 kamu, dan tiadakah engkau    dan adalah aku menjadi saksi
 kenal Aku? Siapa yang sudah   terhadap mereka selama aku
 nampak Aku, la sudah nampak   berada diantara mereka.
 Bapa. Bagaimanakah katamu:   Tetapi setelah Engkau
 Tunjukkanlah Bapa itu kepada  wafatkan aku, adalah Engkau
 kami? (Yahya 14: 7-9)      sendiri yang menjadi
                 Pengawas terhadap mereka;
                 Engkau yang menjadi saksi
                 atas segala sesuatu."
                 (Al-Maidah: 116-117)
34. YESUS MAHA TAHU ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YESUS MAHA TAHU.        HANYA ALLAH YANG MAHA TAHU.
 
 Tetapi Yesus sendiri tiada   Apakah buruknya jika mereka
 mempercayakan dirinya kepada  itu beriman kepada Allah
 mereka itu, sebab dikenalnya  (sahaja) dan beriman kepada
 mereka itu sekalian. Dan    Hari Akhir, serta
 lagi sebab tiada Ia      membelanjakan sebahagian
 berhajat akan seorang juapun  rezeki yang dikaruniakan
 memberi kesaksian dari hal   oleh Allah kepada mereka?
 manusia, karena Ia sendiri   Adalah Allah Maha Mengetahui
 mengetahui barang yang ada   (segala gerak hati) mereka.
 didalam hati manusia.      (An- Nisaa': 39)
 (Yahya 2: 24-25)
                 Tatkala dijadikan anak
 Lalu Ia bertanya kepadanya   Maryam ('Isa) sebagai
 pada kali yang ketiga: "Hai   contoh, maka golongan
 Simon, anak Yahya, adakah    (orang-orang Yahudi) sama
 engkau mengasihi Aku?" Lalu   gelak-tertawa
 Petrus pun berdukacitalah,   mendengarkannya. Mereka itu
 oleh sebab sudah tiga kali   berkata "Manakah yang lebih
 Ia bertanya kepadanya:     baik, Tuhan kamikah atau lsa
 "Adakah engkau mengasihi    itu?" Tiadalah mereka itu
 Aku?" Maka sembah Petrus    menggunakan perumpamaan itu
 kepadanya: "Ya Tuhan, bahwa   padamu (Muhammad) melainkan
 segala sesuatu ada didalam   semata-mata untuk pembantah.
 pengetahuan Tuhan, dan Tuhan  Memang mereka itu adalah
 juga mengetahui yang hamba   kaum yang suka membantah.
 ini mengasihi Tuhan." Lalu   Isa itu lain tidak,
 bersabdalah Yesus kepadanya:  melainkan hamba yang Kami
 "Peliharalah segala       beri karunia (kenabian) dan
 dombaku." (Yahya 21: 17)    Kami jadikan dia sebagai
                 contoh teladan bagi Bani
                 Israel. (Az-Zukhruf: 57-59)
 35. YESUS YANG AWAL DAN YANG AKHIR ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YESUS INILAH ALIF DAN YA.    HANYA ALLAH YANG MEMILIKI
                 SIFAT TERSEBUT.
 Lalu kata orang Yahudi itu
 kepadanya: "Umurmu belum    Kepunyaan Allah kerajaan
 lagi lima puluh tahun, dan   langit dan bumi. Dia
 sudahkah Engkau nampak     menghidupkan dan mematikan,
 Ibrahim?" Maka kata Yesus    serta Dia Maha Kuasa atas
 kepada mereka itu:       segala sesuatu. Dia (Allah)
 "Sesungguhnya Aku berkata    yang Maha Terdahulu dan yang
 kepadamu, sebelum Ibrahim    Maha Terkemudian, mengetahui
 ada, Aku ini sudah ada."    yang lahir (yang nampak)
 Lalu mereka itu sekalian    maupun yang batin (yang
 memungut batu sebab hendak   tersembunyi), serta Ia Maha
 merajam Dia. tetapi Yesus    Mengetahui tiap-tiap segala
 menyembunyikan Dirinya serta  sesuatu. (Al-Hadid: 3)
 keluar dari dalam Bait Allah
 itu. (Yahya 8: 57-59)     Sesungguhnya semisal
                 kejadian Isa dihadapan
 Maka Aku inilah Alif dan Ya,  Allah, seperti kejadian
 Yang terdahulu dan Yang     Adam, ia dijadikan dari pada
 terkemudian, Yang awal dan   tanah, kemudian Allah
 Yang akhir. (Wahyu 22: 13)   berkata kepadanya: "Jadilah
                 engkau!," maka jadilah. [*]
                 (Ali Imran: 59)
 
                 [*] Jadi Isa Al-Masih mahluk
                 biasa seperti kita.
36. TUHAN KITA YANG ESA, YAITU YESUS KRISTUS ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU BUNYI SURAT KIRIMAN   SEORANG NABI TIDAK AKAN
 YEHUDA.             MENYURUH ORANG LAIN
                 MENYEMBAH DIRINYA.
 Karena ada beberapa orang
 merangkak masuk dengan     Tidak wajar bagi seorang
 sembunyi, yaitu orang yang   manusia yang oleh Allah
 dahulunya sudah tersedia    diberikan kepadanya
 hukumannya; orang fasik,    Al-Kitab, hikmah dan
 yang mengubahkan anugerah    kenabian, lalu dia berkata
 Allah, Tuhan kita, kepada    kepada sesama manusia:
 perkara melakukan        "Hendaklah kamu menjadi
 percabulan, sambil       penyembah-penyembah bagiku,
 menyangkal Penghulu dan     bukan penjembah, Allah."
 Tuhan kita yang Esa, yaitu   Tetapi hendaklah ia berkata:
 Yesus Kristus. [*] Yehuda 1:  "Hendaklah kamu menjadi
 4)               orang-orang rabbani, [*]
                 karena kamu selalu
 [*] Dengan ungkapan diatas   mengajarkan Al-Kitab dan
 berarti tidak ada lagi     selalu mempelajarinya." (Ali
 "trinitas" dan Yesus Kristus  'Imran: 79)
 sudah mendesak samasekali
 kedudukan Allah Bapa?      [*] Rabbani ialah orang yang
                 sempurna ilmu dan taqwanya
                 kepada Allah swt.
37. MASALAH TRINITAS
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN ESA, BEROKNUM TIGA:    BERHENTILAH DARI UCAPAN
 ALLAH BAPA, ALLAH ANAK, DAN   BAHWA "ALLAH SALAH SEORANG
 ALLAH ROH KUDUS.        DARI YANG TIGA."
 
 Sebab itu pergilah kamu,    Sungguh kafirlah orang-orang
 jadikanlah sekalian bangsa   yang berkata: "Bahwa Allah
 itu muridku, serta       salah seorang dari yang
 membaptiskan dia dengan nama  tiga," padahal sekali-kali
 Bapa, dan Anak dan       tidak ada Tuhan selain Allah
 Rohulkudus; (Matius 28: 19)   Yang Esa. Jikalau mereka
                 tidak berhenti dari apa yang
 Maka anugerah Tuhan Yesus    mereka ucapkan itu, pasti
 Kristus dan kasih Allah dan   orang-orang yang kafir
 persekutuan Rohulkudus     diantara mereka itu akan
 adalah kiranya beserta     disentuh siksaan yang pedih.
 dengan kamu sekalian (2     (Al-Maidah: 73)
 Korintus 13: 13)
                 Wahai Ahli Kitab, janganlah
 Satu Tuhan, satu iman, satu   kamu melampaui batas dalam
 baptisan, satu Allah dan    agamamu, dan janganlah kamu
 Bapa kepada sekalian, Ia itu  mengatakan terhadap Allah
 diatas sekalian, dan oleh    kecuali yang benar.
 sekalian, dan didalam      Sesungguhnya Al-Masih, Isa
 sekalian. (Epesus 4: 5-6)    putra Maryam itu, adalah
                 utusan Allah dan (yang
 Adalah berbagai-bagai      terjadi dengan) kalimatNya
 karunia, tetapi Rohnya itu   yang di sampaikanNya kepada
 Satu. Dan ada berbagai-bagai  Maryam, dan (dengan tiupan)
 jawatan, tetapi Tuhannya itu  roh dari padaNya. Maka
 Satu. Dan ada berbagai-bagai  berimanlah kamu kepada Allah
 perbuatan ajaib, tetapi     dan rasul-rasulNya dan
 Allah itu juga yang       jangan kamu itu mengatakan:
 mengerjakan segala hal itu   "(Tuhan itu) tiga,"
 didalam sekalian orang.     berhentilah (dari ucapan
 (1 Korintus 12: 4-6)      itu), itu lebih baik bagimu!
                 Sesungguhnya Allah Tuhan
                 yang Maha Esa, Maha Suci
                 Allah dari mempunyai anak;
                 segala yang dilangit dan
                 yang dibumi adalah milikNya.
                 Cukuplah Allah untuk menjadi
                 Pemelihara. (An-Nisaa': 171)
38. DENGAN TRINITAS, TAK MUNGKIN TUHAN MAHA ESA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUHAN TELAH BERFIRMAN KEPADA  MENYEKUTUKAN TUHAN, DOSA
 TUHANKU.            YANG BESAR.
 
 34Karena bukannya Daud naik   Sesungguhnya Allah tidak
 ke surga, melainkan ia     akan mengampuni (dosa)
 sendiri mengatakan: Tuhan    apabila Ia dipersekutukan
 telah berfirman kepada     (syirik) dan Dia mengampuni
 Tuhanku: Duduklah engkau    segala dosa yang selainnya
 disebelah kananku. 36Sebab   (syirik) itu, bagi siapa
 itu hendaklah diketahui oleh  yang dikehendakiNya.
 segala isi rumah Israel     Barangsiapa yang
 dengan yakin, bahwa Allah    mempersekutukan Allah,
 sudah menjadikan Yesus itu   sungguh ia telah berbuat
 Tuhan dan Kristus, yaitu    dosa yang besar.
 Yesus itulah, yang kamu ini   (An-Nisaa': 48)
 salibkan itu. (Rasul-Rasul
 2: 34, 36)           Allah telah mengatur agama
                 bagimu, seperti yang telah
 Tetapi kepada kita ada satu   diwasiatkanNya kepada Nuh,
 sahaja yaitu Allah Bapa,    dan yang telah kami wahyukan
 maka segala sesuatu daripada  kepadamu (Muhammad) dan
 Dia-lah asalnya, dan kita    telah Kami wasiatkan kepada
 menuju Dia. dan Tuhanpun    Ibrahim, Musa dan Isa,
 Satu juga, yaitu Yesus     yaitu: Hendaklah kamu
 Kristus, oleh sebabnyalah    dirikan agama itu dan
 ada segala sesuatu, dan kita  janganlah kamu berpartai-
 pun ada oleh sebabnya.     partai didalamnya.
 (1 Korintus 8: 6)        Berat bagi orang-orang
                 musyrik (yang mempersekutukan
                 Allah) untuk menerima apa
                 yang engkau serukan kepada
                 mereka (yaitu meng-Esa-kan
                 Tuhan). Allah memilih siapa
                 yang dikehendakiNya dan memberi
                 petunjuk kepada siapa yang
                 kembali ke jalan yang benar.
                 (As-Syura: 13)
39. ROH KUDUS ITU OKNUM TUHAN ATAUKAH MALAIKAT JIBRIL ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 OKNUM TUHAN.          MALAIKAT JIBRIL.
 
 Tetapi kata Petrus: "Hai    Sesungguhnya tidak Kami
 Ananias, apakah sebabnya    turunkan kepada Musa sebuah
 Iblis menempati hatimu     kitab (taurat), dan Kami
 sehingga engkau berdusta    susuli dibelakangnya dengan
 kepada Rohulkudus, dan     beberapa rasul; dan telah
 menyebelahkan harga sebidang  Kami berikan kepada Isa anak
 tanah itu? Selagi belum     Maryam bukti-bukti
 dijual, bukankah milikmu    (mukjizat-mukjizat) dan Kami
 sendiri? Dan setelah sudah   kuatkan dia dengan roh-kudus
 terjual, bukankah harganya   (malaikat Jibril). [*]
 itu didalam kuasamu? Apakah   Adakah tiap-tiap rasul yang
 sebabnya engkau sudah      datang kepadamu, membawa
 merundingkan perbuatan ini   sesesuatu yang tiada
 didalam hatimu? Bukannya    bersesuaian dengan
 engkau berdusta kepada     kemauanmu, kamu lalu
 manusia, melainkan kepada    bersifat sombong, segolongan
 Allah. (Rasul-rasul 5: 3-4)   kamu dustakan dan segolongan
                 kamu bunuh?
                 (Al- Baqarah: 87)
 
                 [*] Seluruh ahli tafsir
                 sepakat bahwa "roh-kudus"
                 itu adalah Jibril malaikat
                 dan makhluk Allah.
 40. ROH KUDUS BERBELAH-BELAH SEPERTI LIDAH API ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YA, DAN HINGGAP DIATAS     NUR-HIDAYAH TUHAN MENERANGI
 TIAP-TIAP ORANG ITU.      HATI MANUSIA.
 
 Apabila sampai hari       Allah (Pemberi) cahaya
 Pentakosta, maka mereka itu   kepada langit dan bumi.
 sekalianpun berhimpun      Perumpamaan cahayanya,
 bersama-sama. Maka       adalah seperti sebuah lubang
 sekonyong-sekonyong turunlah  dinding yang tak tembus,
 dari langit suatu bunyi     yang didalamnya ada pelita
 seolah-olah serbu angin yang  besar. Pelita itu didalam
 besar, yang menumpatkan     kaca, dan kaca itu
 segenap rumah tempat mereka   seakan-akan bintang yang
 itu duduk. Maka kelihatanlah  berkilauan seperti mutiara,
 kepada mereka itu beberapa   yang dinyalakan dengan
 lidah seperti api rupanya    minyak dari pohon yang
 yang berbelah-belah, dan    banyak berkahnya, yaitu
 hinggap diatas tiap-tiap    minyak zaitun, yang tiada
 orang itu. Maka mereka itu   tumbuh di timur maupun di
 sekalianpun penuh dengan    barat, hampir-hampir minyak
 Rohulkudus, sehingga mereka   itu bercahaya dengan
 itu mulai berkata-kata     sendirinya meskipun tiada
 dengan berbagai-bagai      disentuh api (karena
 bahasa, sebagaimana yang    jernihnya). Cahaya diatas
 diilhamkan oleh Roh       cahaya (berlapis-lapis):
 kepadanya akan bertutur.    Allah memberi petunjuk
 (Rasul-rasul 2: 1-4)      kepada cahayaNya siapa yang
                 Dia kehendaki, dan Allah
                 membuat perumpamaan-
                 perumpamaan bagi manusia.
                 Sungguh Allah Maha
                 Mengetahui segala sesuatu.
                 (An-Nur: 35)
41. ROH ALLAH DIAM DIDALAM TUBUH MANUSIA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 TUBUHMU ITULAH RUMAH      TUHAN MAHA DEKAT, TETAPI
 ROHULKUDUS, YANG DIAM      TIDAK SAMA ZAT YANG
 DIDALAMNYA.           MENJADIKAN DENGAN YANG
                 DIJADIKAN.
 Tiadakah kamu ketahui bahwa
 kamu Rumah Allah, dan Roh    Adakah yang menjadikan
 Allah diam didalam kamu?    (yaitu Allah) serupa dengan
 Jikalau barang seorang     yang tiada menjadikan (yaitu
 membinasakan Rumah Allah,    manusia)? Apa tiadakah kamu
 maka ia akan dibinasakan    memperhatikannya?
 Allah, karena Rumah Allah    Barang-barang (oknum-oknum)
 itu kudus, yaitu kamulah.    yang mereka sembah selain
 (1 Korintus 3: 16-17)      dari pada Allah, tiada
                 menjadikan suatu apa, bahkan
 Atau tiadakah kamu       mereka (oknum-oknum) itu
 mengetahui bahwa tubuhmu itu  dijadikan. (An-Nahl: 17, 20)
 Rumah Rohulkudus yang diam
 didalammu itu, yang telah    Dan sungguh telah Kami
 kamu peroleh daripada Allah,  jadikan manusia dan Kami
 dan bukan kamu milikmu     Maha Mengetahui apa-apa yang
 sendiri? (1 Korintus 6: 19)   terguris dalam hatinya; dan
                 sungguh, Kami lebih dekat
                 kepadanya dari urat-lehernya
                 sendiri. Segala perkataan
                 yang dikeluarkan oleh
                 seseorang, adalah didekatnya
                 malaikat Rokib dan 'Atid
                 (yang mencatatnya).
                 (Qaf: 16-18)
 42. TUHAN TIDAK BERANAK, TETAPI YESUS MENGAKU ANAK TUHAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 YESUS ANAK ALLAH.        MAHA SUCI ALLAH DARI
                 MEMPUNYAI ANAK.
 Maka kata sekaliannya:
 "Kalau begitu, Engkau inikah  Mereka (orang-orang Yahudi
 Anak Allah?" Maka katanya    dan Nasrani) berkata: "Allah
 kepada mereka itu: "Seperti   mempunyai anak." Maha Suci
 katamu sendiri, Akulah Dia".  Allah; Dia Maha Kaya,
 (Lukas 22: 70)         kepunyaanNya segala yang di
                 langit dan yang di bumi.
 Maka suatu suara dari langit  Kamu tidak mempunyai hujjah
 mengatakan: " Inilah Anakku   (alasan yang kuat) tentang
 yang Kukasihi. Kepadanyapun   hal ini. Pantaskah kamu
 Aku berkenan.          "mengatakan terhadap Allah
 (Matius 3: 17)         apa yang tidak kamu ketahui?
                 (Yunus: 68)
 Sesungguhnya aku sudah
 nampak, lalu menyaksikan    Sungguh telah kafir
 bahwa Ia inilah Anak Allah."  orang-orang yang berkata:
 (Yahya 1: 34)          "Allah itu ialah Masih anak
                 Maryam." Katakanlah
 Catatan: Jika istilah "Anak   (Muhammad): "Siapakah yang
 Allah" diartikan "kekasih    bisa mempertahankan, jika
 Allah" mungkin kami tidak    Allah menghendaki akan
 keberatan. Tetapi "Anak     membinasakan Masih anak
 Allah" yang sungguh-sungguh   Maryam dan ibunya serta
 "Allah," itulah yang Umat    orang yang di bumi
 Islam tak dapat menerimanya.  seluruhnya? Milik Allah
                 belaka langit dan bumi dan
                 segala sesuatu yang diantara
                 keduanya. Diciptakan apa
                 yang dikehendakiNya, dan
                 Allah Maha Kuasa atas segala
                 sesuatu. (Al-Maidah: 17)
43. HARI INILAH AKU TELAH MEMPERANAKKAN ENGKAU ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU FIRMAN TUHAN.      TIDAK LAYAK TUHAN MEMPUNYAI
                 ANAK.
 Bahwa aku hendak menyatakan
 takdir: Tuhan telah       Mereka (orang-orang kafir)
 berfirman kepadaku demikian:  berkata: "Allah mempunyai
 Engkaulah anakku, pada hari   seorang anak." Sungguh
 ini juga Aku memperanakkan   mereka telah mendatangkan
 dikau! *] (Mazmur 2: 7)     perkara yang mungkar.
                 Hampir-hampir langit itu
 Seperti yang disempurnakan   pecah dan bumi retak dan
 Allah kepada anak-cucu kita   gunung-gunung menjadi
 didalam hal Ia membangkitkan  tunggang-balik karenanya.
 Yesus, seperti itulah juga   Lantaran mereka mendakwakan
 yang tersurat didalam Mazmur  Allah mempunyai anak.
 yang kedua: "Engkaulah Anakku, Padahal tidak layak bagi
 pada hari inilah Aku telah   Tuhan Yang Maha Pemurah
 memperanakkan Engkau."     mempunyai anak. Tidak ada
 (Rasul-rasul 13: 33)      seorangpun di langit dan di
                 bumi, kecuali akan menghadap
 Karena malaikat manakah dari  Tuhan Yang Maha Pemurah
 antara segala malaikat itu   untuk menghambakan diri.
 yang pernah difirmankannya:   (Maryam: 88-93)
 "Engkaulah Anakku, hari
 inilah Aku memperanakkan
 dikau?" [*] dan lagi: "Aku
 ini akan menjadi Bapa
 kepadanya, dan Iapun menjadi
 anak Kepadaku?"
 (Ibrani 1: 5)
 
 [*] Dengan adanya kata "hari inilah Aku memperanakkan
 dikau," nyatalah bahwa Yesus itu mahluk baru, bukan yang ada
 tanpa permulaan. Karena masih terbatas oleh waktu, dengan
 demikian terang Yesus itu bukan Tuhan.
44. DAUD JUGA DIPERANAKKAN TUHAN, "ANAK SULUNG" TUHAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU KATA SEMUIL DAN     MAHA SUCI TUHAN DARI
 MAZMUR.             MEMPUNYAI ANAK.
 
 5Pergilah engkau, katakanlah  Katakanlah (Muhammad):
 kepada hambaku Daud;      "Segala puji bagi Allah yang
 Demikianlah firman Tuhan:    tidak mempunyai anak dan
 Hendakkah engkau memperbuat   tidak mempunyai sekutu dalam
 sebuah rumah akan Daku,     kerajaanNya, dan tidak
 supaya Aku duduk didalamnya?  membutuhkan penolong apabila
 13Maka iapun akan        dihinakan." Serta
 membangunkan sebuah rumah    agungkanlah Dia dengan
 akan tempat namaku dan     pengagungan yang
 Akupun akan menetapkan     sebesar-besarnya.
 takhta kerajaannya sampai    (Israa': 111)
 selama-lamanya. 14Maka Aku
 menjadi baginya akan bapa    Katakanlah (Muhammad):
 dan iapun menjadi bagiku    "Andaikata Allah itu
 akan anak, maka apabila ia   beranak, niscaya sayalah
 bersalah, Aku menyiksakan    (Muhammad) yang mula-mula
 dia kelak dengan cemeti     menyembah anakNya itu."
 manusia dan dengan bala     (Tetapi nyatanya tidak!)
 anak-anak Adam. (2 Semuil 7:  Maha Suci Tuhan langit dan
 5, 13-14)            bumi, Tuhannya 'arasy, dari
                 sifat-sifat yang mereka
 21Maka Aku telah mendapat    terangkan itu. Biarkanlah
 Daud, hambaku, dan Aku telah  mereka itu masuk (pada
 menyirami dia dengan      keyakinan) yang bukan-bukan
 minyakku yang suci. 22Maka   dan main-main, sehingga
 tanganku akan menyokong dia   sampai saatnya mereka
 selalu, dan lenganku akan    menjumpai hari (kiamat) yang
 menguatkan Dia. 27Ia pun    dijanjikan.
 akan memanggil akan Daku:    (Az-Zukhruf: 81-83)
 Engkau juga Bapaku! Allahku
 dan gunung batu selamatku!
 28Maka Akupun akan
 menjadikan dia anak sulung,
 yang maha tinggi diatas
 segala raja-raja di bumi.
 (Mazmur 89: 21-22, 27-28)
 
 Catatan: Jika Nabi Daud as. juga dikatakan "Anak Allah"
 (juga yang sulung), maka Allah sudah dua orang anaknya. Maha
 Suci Allah dari sifat tersebut!
45. DAUD JUGA DIANGKAT DARI ALAM BARZAH,
  ADA PADA KANAN TUHAN (SEPERTI YESUS?).
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ADALAH IA PADA KANANKU.     DAUD DIJADIKAN ALLAH
                 KHALIFAH DI BUMI.
 1Surat peringatan Daud.
 Peliharakanlah aku, ya     Hai Daud, Kami menjadikan
 Allah! karena aku harap akan  engkau jadi khalifah di muka
 Dikau. 8Maka pada sedekala   bumi, maka dari itu
 aku melihat Tuhan        hendaklah engkau menghukumi
 dihadapanku, sebab adalah Ia  antara manusia dengan
 pada kananku, maka tiada aku  kebenaran dan jangan kau
 akan tergelincuh. 10Karena   turuti hawa nafsu, karena ia
 tiada Engkau akan        akan menyesatkan engkau dari
 meninggalkan jiwaku dalam    jalan Allah. Orang-orang
 alam barzah dan tiada Engkau  yang tersesat dari jalan
 membiarkan kesucianmu itu    Allah akan mendapat siksa
 menjadi busuk. 11Maka Engkau  yang keras, karena mereka
 memberi tahu aku jalan yang   lupa akan hari hisab
 menuju kehidupan;        (kiamat). Adakah Kami
 kekenyangan dengan sukacita   jadikan orang-orang yang
 adalah dihadapan hadiratmu   beriman dan beramal saleh
 dan kesedapan pada kananmu   sama seperti orang yang
 sampai selama-lamanya. [*]   berbuat bencana di bumi?
 (Mazmur 16: 1, 8, 10-11)    Adakah Kami jadikan
                 orang-orang yang taqwa sama
 [*] Jika diperhatikan, pada   seperti orang-orang yang
 ayat-ayat diatas terdapat    fasik (jahat)? Tentu tidak!
 pertentangan. Semula "Ia    (Shad: 26.-28)
 pada kananku," jadi Daud
 disisi kiri. Tetapi kemudian
 "pada kananmu," jadi Daud
 disisi kanan. Mana yang
 betul?
 
 [*] Menurut Islam, Daud a.s. adalah seorang Rasul, yang
 mempunyai sifat shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Tak
 mungkin beliau berlaku sombong dan takabur sebagaimana yang
 didakwakan itu. Kecuali, kalau kata-kata "melihat Tuhan,"
 "pada kananmu" dsb, hanya bersifat majazi belaka.
46. ANAK LAKI-LAKI ALLAH BERSETUBUH DENGAN
  ANAK-ANAK PEREMPUAN MANUSIA ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITULAH YANG TERMAKTUB    UCAPAN ITU BESAR SEKALI
 DALAM KITAB KEJADIAN      KEDURHAKAANNYA
 
 1Maka tatkala banyak manusia  Patutkah Tuhanmu menentukan
 itu makin bertambah-tambah   anak laki-laki untukmu, dan
 di atas bumi dan telah     Dia sendiri mengangkat
 diperanakkannya beberapa    malaikat menjadi anak
 anak perempuan, 2maka      perempuan? (Tentu saja
 dipandanglah oleh anak     tidak). Sungguh kamu
 laki-laki Allah akan anak    mengucapkan perkataan yang
 perempuan manusia sebab elok  besar sekali
 rupanya, lalu diambilnyalah   (kedurhakaannya).
 bagi dirinya akan bini     Sesungguhnya telah kami
 barangsiapa yang disukainya.  terangkan semuanya didalam
 4Maka pada zaman itu adalah   Al-Quran ini, supaya mereka
 beberapa orang tinggi besar   dapat pelajaran, tetapi yang
 dalam dunia dan kemudian    demikian itu tiada menambah
 daripada itupun, setelah    pelajaran bagi mereka,
 anak-anak Allah bersetubuh   bahkan bertambah lari dari
 dengan anak-anak perempuan   kebenaran. (Israa': 40-41)
 manusia lalu beranak; maka
 inilah orang gagah dan orang
 yang termasyhur namanya pada
 zaman dahulu kala.
 (Kejadian 6: 1, 2, 4)
47. DATANGLAH SEGALA ANAK ALLAH AKAN MENGHADAP TUHAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITU TERMAKTUB DALAM KITAB  PERKATAAN ITU HANYA DUSTA
 AYUB.              SEMATA-MATA.
 
 Hatta, maka pada sekali     Dan (Qur'an ini) untuk
 peristiwa, pada suatu hari   memperingatkan
 anu datanglah segala anak    kesalahan-kesalahan
 Allah akan menghadap Tuhan,   orang-orang yang mengatakan
 dan syaitan pun datang     bahwa "Allah itu mempunyai
 ditengah-tengah mereka itu.   anak." Mereka itu tiada
 Maka firman Tuhan kepada    berpengetahuan, begitupun
 syaitan itu: Engkau dari    bapak-bapak mereka. Besar
 mana? Maka sahut syaitan    sekali (dosa) kata-kata yang
 kepada Tuhan, sembahnya:    keluar dari mulut mereka.
 Daripada berjalan keliling   Sesung guhnya perkataan
 dan beridar-idar di atas    mereka itu hanyalah dusta
 bumi. (Ayub 1: 6-7)       semata-mata. (Al-Kahfi: 4-5)
 
 Maka pada sekali peristiwa,   Allah tidak beranak dan
 yaitu pada suatu hari segala  tidak diperanakkan.
 anak Allah datang menghadap   Dan tidak ada yang
 kehadirat Tuhan, maka      menyamaiNya satupun juga.
 syaitan pun datang diantara   (Al-Ikhlas: 3-4)
 mereka itu hendak menghadap
 Tuhan. Maka firman Tuhan
 kepada syaitan itu: Dari
 mana engkau? Maka sahut
 syaitan kepada Tuhan,
 sembahnya: Daripada jalan
 keliling dan beridar-idar di
 atas bumi. (Ayub 2: 1-2)
48. TUHAN MENJADI SUAMI MANUSIA DAN BERTUNANGAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 ENGKAU AKAN MEMANGGIL AKU    TUHAN TIADA BERISTERI DAN
 LAKIMU             TIADA BERANAK.
 
 1"Adukanlah ibumu,       Sungguh Maha Tinggi
 adukanlah, sebab dia bukan   kebesaran Tuhan kami,
 isteriKu, dan Aku ini bukan   tiadalah Ia beristeri [*]
 suaminya; biarlah        dan tiada pula beranak. Dan
 dijauhkannya sundalnya dari   sesungguhnya adalah orang
 mukanya, dan zinahnya dari   bodoh diantara kamu yang
 antara buah dadanya, 2supaya  mengucapkan perkataan yang
 jangan Aku menanggalkan     diluar garis (yang melampaui
 pakaiannya sampai dia      batas) kepada Allah. Kamu
 telanjang dan membiarkan dia  mengira, bahwa tidak ada
 seperti pada hari dia      diantara manusia dan jin
 dilahirkan ... 15Maka pada   yang (berani) mengucapkan
 waktu itu, demikianlah     perkataan dusta terhadap
 firman Tuhan, engkau akan    Allah. (Tetapi kenyataannya
 memanggil Aku: Suamiku, dan   ada!). (Al-Jin: 3-5)
 tidak lagi memanggil Aku:
 Baalku! 18Aku akan       [*] Dalam bahasa Qur'annya
 menjadikan engkau isteri-Ku   "shokhibah," ada yang
 untuk selama-lamanya dan Aku  menterjemahkan "beristeri"
 akan menjadikan engkau     tetapi ada pula yang
 isteri-Ku dalam keadilan dan  menterjemahkan "bersaudara."
 kebenaran, dalam kasih setia  Tetapi maksudnya sama, ialah
 dan kasih sayang. 19Aku akan  bahwa Tuhan tidak bersekutu
 menjadikan engkau isteri-Ku   dengan siapapun juga.
 dalam kesetiaan, sehingga
 engkau akan mengenal Tuhan.
 (Hosea 2: 1, 2, 15, 18, 19,
 LAI 1994)
49. TUHAN BERCERAI ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 DIMANAKAH SURAT TALAK YANG   MAHA SUCI ALLAH DARI YANG
 KUBERIKAN KEPADANYA?      MEREKA KATAKAN.
 
 Beginilah firman Tuhan:     Maha Suci dan Maha Tinggi
 "Dimanakah gerangan surat    Allah dari yang mereka
 cerai ibumu, tanda Aku telah  katakan itu, dengan
 mengusir dia? Atau kepada    ketinggian yang sebesar-
 siapakah diantara penagih    besarnya. Lihatlah,
 hutang-Ku Aku pernah menjual  bagaimana mereka itu
 engkau? Sesungguhnya, oleh   mengemukakan bermacam-macam
 karena kesalahanmu sendiri   contoh kepadamu, sampai
 kamu terjual dan oleh karena  mereka jatuh sesat, dan
 pelanggaranmu sendiri ibumu   tiada sanggup mengetahui
 diusir (Yesaya 50: 1, LAI    jalan yang lurus.
 1994)              (Israa': 43, 48)
 50. TUHAN MEMERINTAHKAN HOSEA AGAR KAWIN
   DENGAN PEREMPUAN SUNDAL ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 AMBILLAH AKAN DIRIMU SEORANG  MENGAPA DICAMPURKAN ANTARA
 PEREMPUAN SUNDAL.        KEBENARAN DENGAN KEBOHONGAN
 
 Permulaan firman Tuhan yang   Hai Ahli Kitab, mengapa kamu
 disampaikannya oleh Hosea.   campurkan kebenaran dengan
 Maka firman Tuhan kepada    kebohongan, dan kamu
 Hosea demikian: "Pergilah    sembunyikan kebenaran itu,
 engkau, ambillah akan dirimu  padahal kamu mengetahuinya?
 seorang perempuan sundal dan  Sungguh diantara mereka ada
 peranakanlah anak-anak     segolongan yang
 sundal, karena negeri ini    memutar-mutar lidahnya dalam
 bersundal hebat dengan     membaca Al-Kitab supaya kamu
 membelakangi Tuhan." Hatta,   menyangka yang dibacanya itu
 maka pergilah ia dan      sebagian dari Al- Kitab,
 mengawini Gomer, anak      padahal ia bukan dari
 perempuan Diblaim, maka     Al-Kitab. Dan mereka
 mengandunglah perempuan itu,  mengatakan: "Ini dari
 lalu beranak laki-laki     Allah," padahal ia bukan
 seorang baginya. (Hosea 1:   dari Allah. Mereka berkata
 2-3)              dusta terhadap Allah, sedang
                 mereka mengetahuinya. (Ali
 Berfirmanlah Tuhan kepadaku:  Imran; 71-78)
 "Pergilah lagi, cintailah
 perempuan yang suka
 bersundal dan berzinah,
 seperti Tuhan juga mencintai
 orang Israel, sekalipun
 mereka berpaling kepada
 allah-allah lain dan
 menyukai kue kismis. Lalu
 aku membeli dia bagiku
 dengan bayaran lima belas
 syikal perak dan satu
 setengah homer jelai. Aku
 berkata kepadanya: "Lama
 engkau harus diam padaku
 dengan tidak bersundal dan
 dengan tidak tidak menjadi
 kepunyaan seorang laki-laki;
 juga aku ini tidak akan
 bersetubuh dengan engkau.
 (Hosea 3: 1-3)
51. TUHAN AKAN MENJUAL ANAK-ANAKMU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ?
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 BEGITULAH FIRMAN TUHAN.     MEREKA TIDAK MENIPU KECUALI
                 DIRINYA SENDIRI.
 Dan Aku akan menjual
 anak-anakmu laki-laki dan    Atau patutkah Allah beranak
 perempuan kepada bani      perempuan dan mereka beranak
 Yehuda, yang akan menjual    laki-laki? Adakah mereka
 dia pula kepada orang Syeba,  hendak menipu padamu?
 suatu bangsa yang jauh     Padahal sebenarnya mereka
 negerinya. Bahwa        menipu diri sendiri ataukah
 sesunggubnya demikianlah    mereka ber-Tuhan selain
 firman Tuhan. (Yoel 3: 8)    daripada Allah? Maha Suci
                 Allah dari apa yang mereka
                 sekutukan itu.
                 (An-Naj: 39, 42-43)

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI
AL-KITAB DAN AL-QUR’AN

Drs. Tohari Musnamar
Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968
Jln. Gunungketur No. 64
Yogyakarta

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Mei 2017 in Bedah Kasus

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: