RSS

Ayat-Ayat Yang Berkesesuaian Antara ALKITAB dan Al-QUR’AN

06 Mei

TIADA TUHAN LAIN KECUALI ALLAH

 1. TIADA TUHAN LAIN KECUALI ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Supaya diketahui oleh segala  Katakanlah (Muhammad): "Hai
 bangsa yang diatas bumi,    Ahli Kitab, marilah kita
 bahwa Tuhan juga Allah, dan   (kembali) kepada kalimat
 tiada Allah lain; dan supaya  yang bersamaan antara kami
 hati kamu sekalian tulus    dengan anda, yaitu bahwa
 dengan Tuhan, Allah kita,    tidak ada yang kita sembah
 akan berjalan menurut      selain Allah, dan tiada kita
 hukumnya dan memeliharakan   mempersekutukanNya dengan
 firmannya, seperti adalah ia  sesuatu jua. Tiada kita
 itu pada hari ini.       jadikan setengah kita
 (Raja-raja 8: 60-61)      menjadi Tuhan, yang bukan
                 Allah." Maka jika mereka
 Lalu kata Yesus kepadanya:   tetap berpaling, katakanlah
 "Enyahlah engkau dari sini,   kepadanya; "Jadilah kamu
 hai Iblis, karena telah     saksi bahwa kami adalah
 tersurat: "Hendaklah engkau   orang-orang yang Islam."
 menyembah Allah Tuhanmu, dan  (Ali Imran: 64)
 beribadat hanya Kepadanya
 sahaja." (Matius 4: 10)     Allah telah menyatakan,
                 bahwa tidak ada Tuhan selain
                 dari padaNya; telah bersaksi
                 para malaikat dan para orang
                 yang berpengetahuan dengan
                 tegak dan adil, bahwa tidak
                 ada Tuhan selain daripadaNya,
                 yang Maha Mulia lagi Bijaksana.
                 (Ali Imran: 18)
 2. ALLAH PENCIPTA SEMESTA ALAM.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Bahwa pada mula pertama     Allah yang menjadikan tujuh
 dijadikan Allah akan langit   petala langit dan bumi dan
 dan bumi. (Kejadian 1:1)    yang seumpamanya pula, turun
                 perintah-perintah Allah
 Hendaklah mereka itu      antara semuanya itu, supaya
 sekalian memuji nama Tuhan,   kamu mengetahui bahwa Allah
 karena atas firmannya maka   berkuasa kepada tiap-tiap
 sekaliannya itu telah      sesuatu. Dan bahwa ilmu
 dijadikan. (Mazmur 148:5)    Allah meliputi segala
                 sesuatu. (Al-Thalaq; 18)
 Maka diperbuat Tuhan akan
 segala sesuatu yang       Tuhan yang menciptakan
 dikehendakinya, baik dalam   lautan supaya kamu dapat
 langit baik diatas bumi baik  memakan daging ikan yang
 didalam segala laut dan     lembut. Begitu juga dapat
 didalam segala tubir. Maka   kamu mengeluarkan dari dalam
 diadakannya awan-awan itu    laut itu perhiasan yang kamu
 naik dari ujung bumi,      pakai. Engkau lihat kapal
 dijadikannya kilat serta    berlayar dilaut, supaja kamu
 dengan hujannya, dan      dapat mencari karunia Allah
 dikeluarkannya angin dari    (rezeki). Semoga kamu
 dalam perbendaharaannya.    berterima kasih kepadaNya.
 (Mazmur 135; 6, 7)       (An-Nahl; 14)
3. ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI SELAMA ENAM HARI.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 1Bahwa pada mula pertama    Sesungguhnya Allah Tuhan
 dijadikan Allah akan langit   kamu yang telah menciptakan
 dan bumi. 31Maka dilihat    langit dan bumi dalam enam
 Allah akan tiap-tiap sesuatu  hari, kemudian bersemayam
 yang dijadikannya itu,     diatas 'arasy; ditutupnya
 sesungguhnya amat baiklah    siang dengan malam yang
 adanya. Setelah petang dan   mengikutinya dengan segera.
 pagi, maka itulah hari yang   Matahari, bulan dan
 keenam. 1Demikianlah sudah   bintang-bintang
 dijadikannya langit dan bumi  masing-masing menjalankan
 serta dengan segala isinya.   kewajiban dengan perintah
 (Kejadian 1: 1, 31 & 2: 1)   Allah. Ingatlah, memerintah
                 itu hakTuhan. Maha Berkat
                 Allah, Tuhan semesta alam.
                 (Al-A'raf: 54)
 4. ALLAH YANG MENJADIKAN SIANG DAN MALAM.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka firman Allah: Hendaklah  Engkau masukkan malam
 ada terang. Lalu terangpun   kedalam siang dan Engkau
 jadilah. Maka dilihat Allah   masukan siang kedalam malam.
 akan terang itu baiklah     Engkau keluarkan yang hidup
 adanya, lalu diceraikan     dari yang mati, dan Engkau
 Allah terang itu dengan     keluarkan yang mati dari
 gelap. Maka dinamai Allah    yang hidup. Dan Engkau beri
 akan terang itu siang dan    rizki kepada siapa yang
 akan gelap itu malam.      Engkau kehendaki, tanpa
 Setelah petang dan pagi,    hisap. (Ali Imran: 27)
 maka itulah hari yang
 pertama. (Kejadian 1: 3-5.)   Sesungguhnya dalam
                 penciptaan langit dan bumi,
 Supaya daripada magrib     serta silih bergantinya
 sampai kepada magrib      malam dan siang, adalah
 diketahui orang, bahwa     merupakan bukti-bukti bagi
 kecuali Aku tiada ilah lagi,  orang yang berakal. (Ali
 bahwa Akulah Tuhan dan tiada  Imran: 190.)
 lain, yang mengadakan terang
 dan menjadikan gelap, yang   Segala puji bagi Allah yang
 mengadakan selamat dan     telah menciptakan langit dan
 menjadikan jahat, bahwa Aku   bumi serta menjadikan gelap
 ini Tuhan, yang membuat     dan cahaya. Namun
 segala perkara ini. (Yesaya   orang-orang kafir (yang
 45: 6, 7)            ingkar) kepada Tuhan mereka
                 toh tetap berpaling juga.
                 (Al-An'aam: 1)
5. ALLAH MENJADIKAN MANUSIA DARI TANAH LIAT.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka dirupakan Tuhan Allah   Sesungguhnya Kami telah
 akan manusia itu daripada    menjadikan manusia dari
 debu tanah dan         tanah liat. Kemudian Kami
 dihembuskannya nafas hidup   jadikan ia air mani yang
 kelubang hidungnya ;      disimpan didalam tempat yang
 demikianlah manusia itu     kokoh [rahim]. Kemudian mani
 menjadi suatu nyawa yang    itu Kami jadikan darah, dan
 hidup adanya. (Kejadian 2:7)  darah itu Kami jadikan
                 tulang, maka tulang itu Kami
 Ingatlah kiranya, bahwa     bungkus dengan daging,
 Engkau sudah merupakan daku   kemudian Kami jadikan dia
 seperti tanah liat dan     makhluk baru, yakni manusia
 Engkaupun akan mengembalikan  yang sempurna. Maha Berkat
 daku kepada lebu duli!     Tuhan Pencipta yang paling
 Bukankah Engkau sudah      indah. (Al-Mukminun: 12-4)
 menuang aku seperti air susu
 dan membekukan daku seperti   Jawab Iblis itu, "Saya lebih
 panir? (Ayub 10: 9-10)     baik daripadanya, saya
                 Engkau jadikan dari api dan
                 dia Engkau jadikan dari
                 tanah liat" (Shad: 76)
6. ALLAH YANG MENGHIDUPKAN DAN YANG MEMATIKAN.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka dirupakan Tuhan Allah   Betapa kamu mengingkari
 akan manusia itu daripada    Allah, sedang dahulunya kamu
 lebu tanah dan         mati (belum ada), kemudian
 dihembuskannya nafas hidup   dihidupkanNya, sudah itu
 kelubang hidungnya;       kamu dimatikanNya, kemudian
 demikianlah manusia itu     dihidupkanNya (pada Hari
 menjadi suatu nyawa yang    Bangkit), akhirnya kamu
 hidup adanya. (Kejadian 2:7)  sekalian akan kembali
                 kehadiratNya. (Al-Baqarah: 28)
 Didalam tangannya adalah
 nyawa segala sesuatu yang    Dia yang menjadikan mati dan
 hidup dan nafas segala Anak   hidup, yakni untuk menguji:
 Adampun. (Ayub 12 :10)     siapa yang lebih baik
                 amalannya diantara kamu.
                 Sungguh Ia Maha Perkasa lagi
                 Maha Pengampun. (Al-Mulk: 2)
7. ALLAH HANYA SATU, MAHA ESA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Dengarlah olehmu, hai      Tuhan kamu adalah Tuhan yang
 Israel! sesungguhnya Hua,    Esa, tiada Tuhan (yang wajib
 Allah kita, Hua itu esa     disembah) melainkan Dia yang
 adanya. (Ulangan 6: 4)     Maha Murah lagi Pengasih.
                 (Al-Baqarah: 163)
 Maka kepadamulah ia itu
 ditunjuk, supaya diketahui   Untuk setiap umat itu Kami
 olehmu bahwa Tuhan itulah    jadikan tempat beribadat,
 Allah, dan kecuali Tuhan    untuk mengingat nama Allah
 yang esa tiada yang lain    yang olehNya mereka telah
 lagi. (Ulangan 4: 35)      diberi rizki, diantaranya
                 berwujud daging binatang.
 Inilah hidup yang kekal,    Tuhan kamu adalah Tuhan yang
 yaitu supaya mereka itu     Esa, sebab itu tunduklah
 mengenal Engkau, Allah yang   kepadaNya! Dan berilah kabar
 Esa dan benar, dan Yesus    gembira bagi orang-orang
 Kristus yang telah Engkau    yang taat. (Al-Hajj: 34)
 suruhkan itu. (Yahya 17: 3)
                 Sungguh Allah tiada memberi
 Maka segala kehormatan dan   ampun jika Ia disekutukan
 kemuliaan bagi Raja yang    dengan lainNya; dan Ia akan
 kekal, yang tiada        memberi ampun kepada
 berkebinasaan dan tiada     perbuatan dosa lainnya, bagi
 kelihatan, yaitu Allah yang   siapa yang dikehendakiNya.
 Esa selama-lamanya. Amin.    Barang siapa yang
 (1 Timotius 1: 17)       mempersekutukan Allah
                 (musyrik), sungguh ia telah
                 berbuat dosa yang besar.
                 (An Nisaa': 48)
8. ALLAH MAHA TERDAHULU DAN MAHA TERKEMUDIAN.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Dengarlah olehmu akan Daku,   KepunyaanNya (Allah)
 hai Yakub, hai Israel, yang   kerajaan langit dan bumi.
 telah kupanggil! Hanya aku   Dia menghidupkan dan
 ini yang ada, Aku yang     mematikan, serta Dia Maha
 pertama, Akupun yang      Kuasa atas segala sesuatu.
 terkemudian. (Yesaya 48 :12)  Dia (Allah) Yang Maha
                 Terdahulu dan Yang Maha
 Bahwa kamulah saksiku,     Terkemudian, mengetahui yang
 demikianlah firman Tuhan,    lahir (yang nampak) maupun
 dan hambaku yang telah     yang batin (yang
 kupilih, supaya kamu      tersembunyi), serta Ia Maha
 mengetahuinya dan percaya    Mengetahui tiap-tiap segala
 akan Daku serta mengerti,    sesuatu. (Al-Hadid: 2-3)
 bahwa Aku inilah Dia! Dahulu
 dari padaku tiadalah
 diadakan dan kemudian
 daripadakupun tiada akan ada
 yang lain. (Yesaya 43 :10)
9. ALLAH MAHA KUASA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Ya Tuhan Hua! bahwasanya    Sesungguhnya tentang
 Engkau juga sudah menjadikan  kejadian langit dan bumi,
 langit dan bumi oleh      bersilih gantinya malam dan
 Mahakuasamu dan oleh      siang, kapal yang berlayar
 lenganmu yang terkedang,    di lautan membawa barang
 sesuatupun tiada yang      yang berfaedah bagi manusia,
 mustahil kepadamu. Engkau    hujan yang diturunkan Allah
 yang berbuat kebajikan     dari langit, dihidupkanNya
 kepada orang beribu-ribu,    bumi yang telah mati, dan
 dan membalas kejahatan     berkeliaran diatasnya
 bapak-bapak ke dalam ribaan   bermacam-macam binatang,
 anak-anaknya kemudian      angin yang bertiup dan mega
 daripadanya: ya Allah, yang   yang terbentang antara
 Mahabesar, dan Mahakuasa,    langit dan bumi, sungguh
 Tuhan semesta alam sekalian   semuanya itu menjadi bukti
 itulah namamu. (Yeremia 32:   kekuasaan Allah, bagi kaum
 17-18)             yang berakal. (Al-Baqarah:
                 164)
 Maka Aku telah menyatakan
 diriku kepada Ibrahim, Iskak  Dan bagi Allah kerajaan
 dan Yakub seperti Allah yang  langit dan bumi, dan Allah
 Maha Kuasa, tetapi tiada    Maha Kuasa atas segala
 diketahuinya akan Daku     sesuatu. (Ali Imran: 189)
 dengan namaku Tuhan.
 (Keluaran 6: 2)
10. ALLAH, TAK ADA YANG MENYAMAINYA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Satupun tiada yang setara    Katakanlah (Muhammad): Allah
 dengan Allah, hai Jasjurun!   itu Maha Esa. Allah yang
 yang mengendarai langit     Maha Dibutuhkan. Tiada Ia
 hendak menolong akan dikau   beranak, dan tiada pula
 dengan kebesarannya diatas   diperanakkan. Dan tidak ada
 awan yang tinggi. (Ulangan   baginya yang menyamai
 33: 26)             satupun juga.
                 (Al-Ikhlas: 1-4)
 Apa gerangan dapat kamu
 berserupakan dengan Aku?    Allah menciptakan langit dan
 atau bersamakan atau      bumi, dan mengadakan
 bersetarakan dengan Aku,    perjodohan bagimu, daripada
 sehingga ia itu serupa     dirimu, begitu pula pada
 dengan Aku? (Yesaya 46: 5)   binatang- binatang, sehingga
                 kamu sekalian menjadi
 Satupun tiada, bahkan,     bersemarak Tak ada satupun
 satupun tiada sebagaimu, ya   yang serupa dengan Allah,
 Tuhan! besarlah Engkau dan   dan Ia Maha Mendengar serta
 besarlah namamu dengan     Maha Melihat. (As-Syura: 11)
 kuasanya. (Yeremia 10: 6)
11. ALLAH MAHA TAHU
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Jikalau sepatah kata belum   Wahai anakku! (kata Lukman):
 ada pada lidahku,        Seandainya ada amalanmu
 sesungguhnya Engkau, ya     seberat biji sawipun, yang
 Tuhan! telah mengetahui     tersembunyi dalam batu, atau
 semuanya. (Mazmur 139: 4)    di langit, atau di bumi,
                 niscaya Allah akan
 Ia juga yang menyatakan     membalasnya juga. Sungguh
 perkara yang dalam-dalam dan  Allah Maha Halus lagi Maha
 yang tersembunyi, Ia juga    Mengetahui. (Lukman: 16)
 amat mengetahui barang yang
 didalam gelap dan        Allah mengetahui segala
 sertanyapun adalah duduk    sesuatu yang di langit dan
 terang. (Daniel 2: 22)     di bumi dan mengetahui
                 segala sesuatu yang kamu
 Karena suatupun tiada yang   sembunyikan dan kamu
 tersembunyi, yang tiada     lahirkan (nyatakan). Sungguh
 dinyatakan kelak; atau     Allah Maha Mengetahui apa
 tiadalah rahasia yang tiada   yang terguris didalam
 akan diketahui, melainkan    dadamu. (At-Taghabun: 4)
 ketara kelak. (Lukas 8: 17)
12. ALLAH MAHA KEKAL
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Dan lagi: "Engkaulah, ya    Jangan engkau sembah Tuhan
 Tuhan, yang pada mulanya    yang lain, bersama Allah.
 membubuh alas bumi ini, dan   Tidak ada Tuhan selain
 langit itupun perbuatan     daripadaNya. Segala sesuatu
 tanganmu; maka sekaliannya   akan binasa, kecuali zat
 itu akan binasa, tetapi     Allah. Segala hukum terserah
 Engkaulah yang kekal;      kepadaNya, dan kamu semua
 sekaliannya itu akan menjadi  bakal kembali kehadiratNya.
 buruk seperti kain baju.    (Al-Qasas: 88)
 (Ibrani 1: 10-11)
                 Segala sesuatu yang di atas
 Doa Musa, khalil Allah, Ya   bumi adalah fana (akan
 Tuhan! Engkau juga suatu    musnah). Dan tinggal
 perlindungan bagi kami     kekallah zat Tuhanmu yang
 daripada zaman datang kepada  memiliki kebesaran dan
 zaman. Maka dahulu daripada   kemuliaan. Maka dengan dalih
 segala gunung dijadikan,    apakah engkau dustakan
 dahulu daripada bumi dan    Tuhanmu? (Ar-Rahman: 26-28)
 dunia menerbitkan barang
 sesuatu, bahkan, daripada
 kekal datang kepada kekal
 Engkau juga Allah. (Mazmur
 90: 1-2)
13. ALLAH MAHA TINGGI
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Supaya diketahuinya, bahwa   Maha Tinggi Allah, raja
 Engkau sendiri jua dengan    segala kebenaran, tidak ada
 namamu Hua Allah Yang Maha   Tuhan selain Dia. Tuhan
 Tinggi atas seluruh bumi    (yang mempunyai) 'arasy yang
 ini. (Mazmur 83: 19)      mulia. (Al-Mukminun: 116)
 
 Akan tetapi Allah Yang Maha   Dan sesungguhnya Maha Tinggi
 Tinggi itu tiada mendiami    kebesaran Tuhan kami, tiada
 rumah yang diperbuat dengan   Ia bersaudara dan tiada pula
 tangan manusia, seperti     Ia beranak. (Al-Jin: 3)
 sabda nabi: Bahwa surga
 itulah arasyku, dan bumi    Tiada manusia itu diajak
 itulah alas kakiku. Apakah   bercakap-cakap oleh Tuhan,
 jenis rumah hendak kamu     kecuali dengan perantaraan
 bangunkan bagiku? firman    wahyu atau dibalik dinding
 Tuhan, atau apakah tempat    kemanusiannya (khijab), atau
 perhentianku? (Rasul-rasul   diutusNya seorang utusan
 7: 48, 49)           (malaikat) lalu diwahyukan
                 dengan seizinNya apa-apa
 Adalah Ia tinggi dari segala  yang dikehendakiNya Sungguh
 langit, apakah boleh engkau   Allah Maha Tinggi lagi Maha
 perbuat? bahwa lebih dalam   Bijaksana (As-Syura: 51)
 Ia dari pada mereka;
 bagaimana engkau dapat
 mengetahuinya? (Ayub 11: 7)
14. ALLAH MAHA ADIL
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Bahwa Ia lah bagaikan gunung  Telah sempurna kalimat-
 batu dan perbuatannya tiada   kalimat Tuhanmu dengan
 berkecelaan, karena benarlah  kebenaran dan keadilan.
 segala jalannya. Bahwa Ia    Tidak ada perobahan-
 lah Allah kebenaran,      perobahan pada kalimatNya.
 tiadalah lalim dalamnya:    Ia Maha Mendengar lagi
 adil dan benarlah adanya.    Maha Mengetahui.
 (Ulangan 32: 4)         (Al-An'aam: 115)
 
 Ya Tuhan! ya hakim segala    Tiada kami menganiaya
 bangsa! benarkan apalah     mereka, tetapi merekalah
 hal-ku, ya Tuhan! sekadar    yang menganiaya dirinya
 kebenaran dan tulus yang ada  sendiri; maka Tuhan-Tuhan
 padaku. Putuskanlah kiranya   mereka yang mereka sembah
 kejahatan orang fasik,     selain Allah itu tak dapat
 tetapi tetapkan apalah orang  membela sedikitpun apabila
 yang benar, ya Tuhan, Engkau  datang siksaan Tuhanmu. Dan
 yang mencobai segala hati    tiada mereka bertambah,
 dan segala batin, ya Allah   selain dengan kebinasaan.
 yang adil. (Mazmur 7: 9-10)   (Hud: 101)
15. ALLAH MAHA PEMURAH LAGI PENGASIH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Karena Engkau, ya Tuhan!    Dan apabila dikatakan kepada
 baik dan Engkau suka      mereka: "Sujudlah kamu
 mengampuni, lagi besarlah    kepada Allah yang Maha
 kemurahanmu akan segala     Pengasih (Ar-Rahman)," lalu
 orang yang berseru kepadamu.  mereka berkata: "Siapakah
 (Mazmur 86: 5)         Allah yang pengasih itu?
                 apakah kami harus bersujud
 Maka Tuhanlah rahmani dan    kepada apa yang engkau
 adil dan Allah kami amat    suruhkan itu?" Mereka
 mengasihani: (Mazmur 116: 5)  bertambah lari dari
                 kebenaran. (Al-Furqon: 60)
 Maka orang yang tiada
 menaruh kasih itu tiada     Andaikata kamu ingin
 mengenal Allah; karena Allah  menghitung-hitung karunia
 itu kasih adanya.        Allah, tidak mungkin kamu
 (1 Yahya 4: 8)         dapat menghitungnya.
                 Sesungguhnya Allah Maha
 Tetapi Allah yang kaya     Pengampun lagi Pengasih.
 dengan rahmatnya, maka sebab  (An- Nahl: 18)
 besar kasihnya yang
 dilimpahkannya kepada kita.   Segala puji bagi Allah,
 (Epesus 2: 4)          Tuhan seru sekalian alam.
                 Yang Maha Pemurah lagi
                 Pengasih. (Al-Fatihah: 1-2)
16. ALLAH MAHA HADIR DI SEGALA TEMPAT
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Allahkah aku ini hanya dari   Timur dan barat itu
 dekat sahaja? demikianlah    kepunyaan Allah. Kemana saya
 firman Tuhan; dan bukankah   kamu menghadap, disana kamu
 Aku ini Allah dari jauhpun?   dapati hadirat Allah.
 Dapatkah barang seorang     Sungguh Allah Maha Luas
 menyembunyikan dirinya pada   karunianya dan Maha
 tempat yang samar, sehingga   Mengetahui. (Al-Baqarah:
 tiada Aku melihat Dia?     115)
 demikianlah firman Tuhan.
 Bukankah Aku ini adalah     Apabila hambaKu bertanya
 memenuhi langit dan bumi?    kepadamu (Muhammad) tentang
 demikianlah firman Tuhan.    hal Ku, maka sesungguhnya
 (Yeremia: 23: 23, 24)      Aku ini hampir (dekat
                 sekali). Aku perkenankan
 Jikalau kiranya aku naik    permintaan orang yang
 kelangit, maka Engkau adalah  meminta, apabila memohon
 disana; jikalau kiranya aku   kepadaku: tetapi hendaknya
 berbuat hamparan dalam alam   mereka mengikut perintahKu
 barzah, bahwasanya disanapun  serta beriman kepadaKu.
 adalah Engkau. (Mazmur 139: 8) Mudah-mudahan mereka selalu
                 berada dalam kebenaran.
                 (Al-Baqarah: 16)
17. SEGALA PUJI BAGI ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 1Puji-pujian Daud: Ya      Segala puji bagi Allah yang
 Allahku! Ya Rajaku! aku     telah menjadikan langit dan
 hendak memuliakan Dikau dan   bumi serta menjadikan gelap
 memuji namamu kekal sampai   dan cahaya Namun orang-orang
 selamanya. 2Pada tiap-tiap   yang kafir kepada Tuhan,
 hari aku hendak memuliakan   mereka tetap berpaling juga.
 Dikau dan memuji namamu,    (Al-An'aam: 1)
 kekal sampai selama-lamanya.
 4Turun-temurun orang      Langit yang tujuh dan bumi
 memuji-muji segala       beserta segala sesuatu yang
 perbuatanmu serta        ada didalamnya semuanya
 memashurkan mahakuasamu.    bertasbih (tunduk)
 (Mazmur 145: 1, 2, 4)      kepadaNya. Tiada suatu
                 makhlukpun yang tidak
 Segala malaikat itupun     bertasbih (tunduk) seraya
 berdirilah sekeliling arasy   memujiNya, tetapi hanya
 dan sekeliling segala ketua   kamulah (manusia) yang tiada
 dan keempat zat yang hidup   mengerti akan ketundukan
 itu, lalu sujud dihadapan    mereka itu. Sesungguhnya Ia
 arasy serta menyembah Allah,  (Allah) Maha Penyantun dan
 katanya: "Amin; bahwa segala  Pemberi Ampun. (Israa': 44)
 puji, dan kemuliaan, dan
 hikmat, dan ucapan syukur,
 dan hormat, dan kuasa, dan
 kekuatan bagi Tuhan kami,
 sampai selama-lamanya.
 Amin." (Wahyu 7: 11-12)
18. ALLAH YANG MENGUBAH-UBAH KEKUASAAN MANUSIA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka jawab Daniel, katanya:   Katakanlah (Muhammad): "Ya
 Segala puji bagi nama Allah   Allah yang mempunyai
 dari selama-lamanya sampai   kerajaan, Engkau beri
 selama-lamanya, karena Ia    kerajaan kepada orang yang
 juga yang empunya segala    Engkau kehendaki dan Engkau.
 hikmat dan segala kuasa. Ia   cabut kerajaan dari orang
 mengubahkan segala masa dan   yang Engkau kehendaki.
 hal, Ia juga yang memecatkan  Engkau muliakan orang yang
 raja dan Iapun mengangkat    Engkau kehendaki dan Engkau
 akan raja, Ia juga yang     hinakan orang yang Engkau
 memberi hikmat kepada orang   kehendaki. Ditangan
 alim dan pengetahuan kepada   Engkaulah segala kebajikan.
 orang yang berakal.       Sungguh Engkau Maha Kuasa
 (Daniel 2: 20-21)        atas segala sesuatu.
                 (Ali Imran: 26)
 Hendaklah tiap-tiap orang
 menaklukkan dirinya kebawah   Kepunyaan Allah kerajaan
 segala kuasa yang diatasnya   langit dan bumi, dan Allah
 itu. Karena tiada kuasa     Maha Kuasa atas segala
 melainkan daripada Allah;    sesuatu. (Ali Imran: 189)
 maka segala kuasa yang ada
 itu ditetapkan oleh Allah.
 (Rum 13: 1)
19. ALLAH YANG. MEMILIKI APA YANG ADA DI LANGIT DAN DI BUMI
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka berdirilah raja      Allah yang punya segala
 Sulaiman dihadapan mezbah    sesuatu yang di langit dan
 Tuhan tentang dengan segenap  yang di bumi. Sesungguhnya
 sidang orang Israel, maka    Kami telah berwasiat kepada
 bagindapun menadahkanlah    orang-orang yang terdahulu,
 tangannya kelangit, lalu    yang beroleh Kitab (Yahudi
 katanya: "Ya Tuhan, Allah    dan Nasrani) dan kepada kamu
 orang Israel! Tiada Allah    orang-orang Islam hendaklah
 melainkan Engkau, baik dalam  kamu takut kepada Allah.
 langit diatas baik diatas    Jika kamu kafir (ingkar),
 bumi dibawah; Engkau juga    maka tiada sedikitpun
 yang menyampaikan perjanjian  mendatangkan mudharat kepada
 dan kemurahan kepada segala   Allah, karena sesungguhnya
 hambamu, yang berjalan     kepunyaan Allah segala
 dihadapan hadiratmu dengan   sesuatu yang di langit dan
 segenap hatinya.        yang di bumi. Adalah Allah
 (Raja-raja 8: 22-23)      itu Maha Kaya serta Maha
                 Terpuji. (An Nisaa': 131)
 1Bahwa pada mula pertama
 dijadikan Allah akan langit   KepunyaanNya (Allah) belaka
 dan bumi. 8Lalu dinamai     apa-apa yang dilangit dan
 Allah akan bentangan itu    apa-apa yang dibumi. Ia Maha
 langit. Setelah petang dan   Tinggi lagi Maha Besar.
 pagi, maka itulah hari yang   (As-Syura: 4)
 kedua. 10Lalu dinamai Allah
 akan yang kekeringan itu
 darat, dan akan perhimpunan
 segala air itu dinamainya
 laut; maka dilihat Allah itu
 baiklah adanya.
 (Kejadian 1: 1, 8, 10)
20. DENGAN MEMIKIRKAN CIPTAAN ALLAH, MENGENAL ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Karena semenjak awal      Sesungguhnya tentang
 kejadian alam segala      kejadian langit dan bumi,
 sifatnya yang tiada       bersilih-gantinya malam dan
 kelihatan, yaitu kodrat dan   siang, kapal yang berlayar
 zat ilahiatnya yang kekal    di lautan membawa barang
 itu, dapat dipandang terang   yang berfaedah bagi manusia,
 dengan akal didalam yang    hujan yang diturunkan Allah
 dijadikan, supaya mereka itu  dari langit, dengan itu
 tiada dapat mendalihkan     dihidupkannya bumi yang
 dirinya; (Rum 1: 20)      telah mati (kering), Ia
                 sebarkan di bumi itu segala
 Bahwa segala langit       jenis hewan, dan
 menceritakan kemuliaan     diberkisarnya angin dan awan
 Allah, dan cakrawalapun     yang dikendalikan antara
 menyebut perbuatan       langit dan bumi, sungguh
 tangannya. (Mazmur 19: 2)    merupakan bukti (atas
                 kekuasaan Allah), bagi kaum
                 yang berakal.
                 (Al-Baqarah: 164)
 
                 Dibumi terdapat bukti-bukti
                 (tanda-tanda eksistensi
                 Allah) bagi orang-orang yang
                 berhati yakin. Begitu pula
                 pada dirimu sendiri. Tidakkah
                 kamu memperhatikannya?
                 (Az-Zariyat: 20-21)
21. SEMBAHLAH HANYA KEPADA ALLAH SAHAJA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka Iblispun membawa Dia ke  Apabila engkau dibujuk
 puncak gunung, lalu       syaitan dengan suatu
 memperlihatkan kepadanya    bujukan, hendaklah engkau
 segala kerajaan dunia ini    berlindung kepada Allah.
 sekejap ketika lamanya. Maka  Sungguh Ia Maha Mendengar
 kata Iblis itu kepadanya:    lagi Maha Mengetahui.
 "Kepada Engkaulah hendak    Diantara tanda-tanda Allah
 kuberikan kesemua kuasa ini   ialah adanya malam dan
 dan kemuliaannya; karena    siang, matahari dan bulan.
 semua itu terserah kepadaku,  Sebab itu janganlah kamu
 dan kepada barangsiapa yang   sujud kepada matahari dan
 kukehendaki, aku berikan,    jangan pula kepada bulan,
 Sebab itu jikalau Engkau    tetapi sujudlah kepada Allah
 sujud menyembah aku, "maka   sahaja yang menjadikan
 sekalian itu milik       keduanya, jika benar-benar
 Engkaulah." Maka jawab Yesus  kamu menyembah kepadaNya.
 serta berkata kepadanya:    (As-Sajadah: 36-37)
 "Adalah tersurat: "Bahwa
 wajiblah engkau sujud
 menyembah Allah Tuhanmu, dan
 beribadat hanya kepadaNya
 sahaja." (Lukas 4: 5-8)
22. HENDAKLAH KAMU TAKUT DAN BERBAKTI KEPADA ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 13Melainkan hendaklah kamu   Wahai manusia! sembahlah
 takut akan Tuhan, Allahmu,   Tuhan kamu yang telah
 dan berbuat bakti kepadanya,  menciptakan kamu dan
 dan bersumpah demi namanya   orang-orang yang terdahulu
 jua! 14Janganlah kamu      daripadamu, mudah-mudahan
 menurut dewa-dewa daripada   kamu sekalian taqwa (taat
 segala dewata bangsa lain    berbakti) kepadaNya.
 yang duduk keliling kamu.    (Al-Baqarah: 21)
 17Hendaklah dengan rajin
 kamu melakukan segala firman  Hai orang-orang yang
 Tuhan, Allahmu, dan segala   beriman, bertaqwalah kepada
 hukum dan segala        Allah sebenar-benar taqwa,
 undang-undang yang telah    dan janganlah sekali-kali
 dipesankannya kepadamu.     kamu mati melainkan dalam
 (Ulangan 6: 13, 14, 17)     keadaan beragama Islam. [*]
                 (Ali Imron: 102)
 Maka sebab itu hendaklah
 kamu takut akan Tuhan dan    Tiada mereka itu diperintah,
 berbuat bakti kepadanya     melainkan beribadah kepada
 dengan tulus dan benar     Allah dengan ikhlas terhadap
 hatimu, dan buanglah akan    agamanya, dengan hati
 dewa-dewa yang disembah oleh  bersih, melakukan sholat dan
 nenek-moyangmu diseberang    memberikan zakat. Yang
 sungai dan di Mesir,      demikian itulah Agama yang
 melainkan hendaklah kamu    betul. (Al-Bayyinah: 5)
 beribadat kepada Tuhan jua.
 (Yusak 24: 14)         [*] Menurut ajaran Al-
                 Qur'an, agama para nabi itu
                 semuanya adalah Agama Islam.
                 Yakni mengajarkan tauhid,
                 perbuatan baik, dan
                 menyerahkan diri bulat-bulat
                 kepada Tuhan. Hanya
                 pengikutnya kemudian
                 mengubahnya, Pen.
23. JURU SELAMAT HANYALAH ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Bahwa Aku ini, bahkan,     Tinggalkanlah orang-orang
 Akulah Tuhan, lain       yang menjadikan agama mereka
 daripadaku tiadalah       sebagai permainan dan
 Juru-selamat. Bahwa Aku ini   olok-olok. Mereka telah
 yang sudah berfirman, Aku    ditipu oleh kehidupan dunia.
 ini yang sudah menolong, Aku  Peringatkanlah mereka dengan
 ini yang sudah mengajar,    Al-Qur'an agar mereka
 tiada pernah yang lain     masing-masing tidak
 berbuat barang sesuatu     terjerumus kedalam neraka
 diantara kamu; maka kamu    karena perbuatannya. Tidak
 juga saksiku, demikianlah    ada baginya pelindung dan
 firman Tuhan, bahwa aku ini   tidak pula pemberi syafaat
 Allah! (Yesaya 43: 11-12)    selain daripada Allah. Dan
                 jika ia menebus dengan
 Maka engkau akan mengisap    segala macam tebusanpun,
 air susu segala bangsa dan   niscaya tidak akan diterima
 susu permaisuripun akan     dari padanya Mereka itulah
 menyusui engkau, dan engkau   orang-orang yang
 akan mengetahui bahwa Akulah  dijerumuskan kedalam neraka
 Tuhan, Juru selamatmu dan    karena perbuatannya, bagi
 Penebusmu, Yang Mahakuasa    mereka minuman air yang
 Yakub! (Yesaya 60: 16)     mendidih dan azab yang
                 pedih, karena kekafiran
                 mereka. (Al-An'aam: 70)
24. TIADA PENOLONG SELAIN ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Kendatilah, maka Aku juga    Katakanlah (Muhammad): "Saya
 Allahmu, yaitu mulai dari    tidak berkuasa mendatangkan
 Mesir, dan kecuali Aku tiada  kemudharatan (kesengsaraan)
 kamu mengetahui Allah;     ataupun kebaikan padamu."
 kecuali Aku tiadalah      Katakan: "Tiada yang
 penolong padamu! Bahwa Aku   memeliharakan saya dari
 sudah memeliharakan kamu    siksa Allah seorang juapun,
 dipadang Tiah, di tanah yang  dan tidak pula saya peroleh
 panas sangat. Setelah sudah   Penolong selain daripadaNya."
 mereka itu digembalakan dan   (Al- Jin: 21, 22)
 dikenyangkan, maka jemulah
 mereka itu dan hatinyapun    Dan tak mungkin baginya
 menjadi tinggi, sebab itu    golongan yang dapat
 dilupakannya Aku. (Hosea 13:  menolongnya, selain dari
 4-6)              pada Allah. Dan tiadalah ia
                 (orang yang ingkar itu)
 Maka jiwa kami menantikan    mendapat pertolongan.
 Tuhan; karena Ia juga      (Al-Kahfi: 43)
 penolong kami dan perisai
 kami. (Mazmur 33: 20)
25. YESUS MENYANGKAL DIRINYA TUHAN.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Adalah seorang penghulu     Ingatlah ketika Allah
 bertanya kepada Yesus,     berfirman: "Ya Isa anak
 katanya: "Ya Guru yang baik,  Maryam, adakah engkau
 apakah wajib hamba perbuat,   mengatakan kepada manusia:
 supaya hamba menjadi waris   "Ambillah saya dan ibu saya
 hidup yang kekal? Maka     menjadi Tuhan, selain
 kata Yesus kepadanya: "Apakah  daripada Allah?" Ia
 sebabnya engkau katakan Aku   menjawab: "Maha Suci Engkau
 baik? Seorangpun tiada yang   ya Allah, tidak sepatutnya
 baik, hanya Satu, yaitu     bagi saya mengatakan barang
 Allah. (Lukas 18; 18, 19)    yang bukan hak saya. Jika
                 sebenarnya saya pernah
 Lalu sujudlah aku menyembah   mengatakan yang demikian,
 dia. tetapi katanya       niscaya Engkau
 kepadaku: "Janganlah begitu!  mengetahuinya. Engkau
 Akupun hamba, sama dengan    mengetahui apa yang ada pada
 engkau juga, dan dengan     diriku dan aku tidak
 segala saudaramu yang      mengetahui apa yang ada
 memegang kesaksian Yesus.    padaMu. Sesungguhnya Engkau
 Sembahlah Allah, karena     Maha Mengetahui
 kesaksian Yesus itulah roh   perkara-perkara yang
 nubuat." (Wahyu 19: 10)     ghaib-ghaib. Tiada pernah
                 saya mengatakan kepada
                 mereka, kecuali apa yang
                 Engkau perintahkan kepadaku,
                 yaitu: 'Sembahlah Allah,
                 Tuhanku dan Tuhanmu,' dan
                 adalah aku menjadi saksi
                 terhadap mereka selama aku
                 berada diantara mereka.
                 Tetapi setelah Engkau
                 wafatkan aku, adalah Engkau
                 sendiri yang menjadi
                 Pengawas terhadap mereka.
                 Engkaulah yang menjadi saksi
                 atas segala sesuatu."
                 (Al-Maidah: 116, 117)
26. YESUSPUN BERTUHANKAN ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka Yesuspun bersabda     Sesungguhnya telah kafirlah
 kepadanya: "Janganlah engkau  orang-orang yang berkata:
 menyentuhkan Aku, karena    "Sungguh Allah ialah
 belum aku naik kepada Bapa,   Al-Masih putera Maryam,"
 tetapi pergilah engkau     padahal Al-Masih (sendiri)
 kepada segala saudaraku, dan  berkata: "Hai Bani Israel,
 katakanlah pada mereka itu,   sembahlah Allah Tuhanku dan
 Aku naik kepada Bapaku dan   Tuhanmu." Sesungguhnya orang
 Bapamu, dan kepada Tuhanku   yang mempersekutukan Allah,
 dan Tuhanmu." (Yahya 20: 17)  maka pasti Allah
                 mengharamkan baginya surga,
 Maka datanglah seorang ahli   dan tempatnya ialah neraka.
 Taurat; setelah didengarnya   Tidaklah ada bagi
 bagaimana mereka itu      orang-orang yang zalim itu
 berbalah-balah sedang      seorang penolongpun.
 diketahuinya bahwa Yesus    (Al-Maidah: 72)
 sudah memberi jawab yang
 baik, lalu ia pula menjual   Al-Masih sama sekali tidak
 Dia. katanya: "Hukum yang    enggan menjadi hamba Allah,
 manakah yang terutama      dan tidak (pula enggan)
 sekali?" Maka jawab Yesus    malaikat-malaikat yang
 kepadanya: "Hukum yang     terdekat (kepada Allah).
 terutama inilah: Dengarlah   Barang siapa yang enggan
 olehmu, hai Israel, adapun   menyembahNya (Allah) dan
 Allah Tuhan kita, ialah     menyombongkan diri, nanti
 Tuhan yang Esa."        Allah akan menghimpunkan
 (Markus 12: 28, 29)       mereka kepada siksanya.
                 (An-Nisaa': 172)
27. GELAR "ANAK ALLAH" TIDAK HANYA UNTUK YESUS
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Tetapi beberapa banyak orang  Orang-orang Yahudi berkata:
 yang menerima Dia, mereka    "Uzair itu anak Allah."
 itulah diberinya hak akan    Orang Nasrani berkata pula:
 menjadi Anak-anak Allah,    "Isa Al-Masih anak Allah."
 yaitu kepada segala orang    Demikianlah perkataan mereka
 yang percaya akan namanya.   dengan mulutnya, menyerupai
 (Yahya 1: 12)          perkataan orang-orang yang
                 kafir sebelumnya. Allah
 Maka Roh itu sendiri      mengutuk mereka! Betapakah
 menyaksikan beserta dengan   mereka berpaling dari
 roh kita, bahwa kita ini    kebenaran? Mereka mengangkat
 anak-anak Allah. (Rum 8: 16)  pendeta dan alim-ulamanya
                 menjadi Tuhan selain dari
 Maka iapun (Daud) akan     pada Allah, begitu juga
 membangunkan sebuah rumah    Al-Masih anak Maryam. Sedang
 akan tempat namaku dan     sebetulnya mereka tidak
 Akupun akan menetapkan tahta  diperintah melainkan supaya
 kerajaannya sampai       mereka menyembah Tuhan yang
 selama-lamanya. Maka Aku    Esa; tidak ada Tuhan selain
 menjadi baginya akan bapa    daripadaNya. Maha Suci Tuhan
 dan iapun menjadi bagiku    dari apa yang mereka
 akan anak, maka apabila ia   persekutukan itu.
 bersalah, Aku menyiksakan    (At-Taubah: 30.31)
 dia kelak dengan cemeti
 manusia dan dengan bala     Berfirman Allah: "Janganlah
 anak-anak Adam.         kamu mengambil dua Tuhan!
 (2 Semuil 7: 13, 14)      Sesungguhnya Ia Tuhan yang
                 Esa, Sebab itu hendaklah
                 kepadaKu kamu mendekatkan
                 diri." (An-Nahl: 51)
28. YESUS TIDAK TAHU KAPAN HARI AKHIR, YANG TAHU HANYA ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Sesungguhnya langit dan bumi  Mereka menanyakan kepadamu
 akan lenyap, tetapi       (Muhammad) tentang hari
 perkataanku kekal. Tetapi    kiamat: bilakah datangnya?
 akan harinya atau ketikanya   Katakanlah: "Sesungguhnya
 itu tiada diketahui oleh    pengetahuan tentang hari
 seorang juapun, baik segala   kiamat itu adalah pada sisi
 malaikat yang disurgapun    Tuhanku; tidak seorangpun
 tidak, atau Anak itupun     yang dapat menjelaskan bila
 tidak hanyalah Bapa sahaja.   kedatangannya, melainkan Dia
 Ingatlah baik-baik,       sendiri. Hari kiamat itu
 berjagalah dan berdoalah,    amat berat di langit dan di
 karena tiada kamu mengetahui  bumi, ia tidak akan datang
 bilakah waktunya itu.      kepadamu melainkan dengan
 (Markus 13: 31-33)       tiba-tiba." Mereka bertanya
                 kepadamu seakan-akan kamu
 Maka langit dan bumi akan    benar-benar mengetahuinya.
 lenyap tetapi perkataanku    Katakanlah: "Sesungguhnya
 kekal. Tetapi akan hari dan   pengetahuan tentang hari
 ketikanya tiada diketahui    kiamat itu adalah disisi
 oleh seorang juapun,      Allah, tetapi kebanyakan
 meskipun malaikat yang di    manusia tidak mengetahui."
 surga atau Anak itu,      (Al-A'raf: 187)
 melainkan hanya Bapa sahaja.
 (Matius 24: 35, 36)       Allah yang menurunkan Kitab
                 dengan sebenarnya dan
 Tetapi dari hal segala masa   menurunkan syariat
 dan ketika itu, hai       (undang-undang) sebagai
 saudara-saudaraku, tak     neraca keadilan. Siapa tahu
 usahlah disuratkan kepadamu.  barang kali hari kiamat itu
 Karena kamu sendiri       telah hampir waktunya.
 mengetahui dengan secukupnya  Orang-orang yang tidak
 bahwa Hari Tuhan itu datang   beriman minta disegerakan
 seperti pencuri pada malam.   tibanya (bersikap
 (1 Tesalonika 5: 1, 2)     menantang), sedangkan
                 orang-orang yang beriman
                 takut hatinya kepadanya,
                 serta mengetahui bahwa hari
                 kiamat itu benar.
                 Ketahuilah, bahwasanya
                 orang-orang yang membantah
                 kebenaran hari kiamat,
                 adalah dalam kesesatan yang
                 jauh, (As-Syura: 17, 18)
29. YESUS ITU HAMBA ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 27Karena dengan sesungguhnya  Dia (Isa) berkata:
 didalam negeri ini Herodes   "Sesungguhnya aku ini hamba
 dan Pontius Pilatus beserta   Allah, diberikanNya Kitab
 dengan orang kafir dan     kepadaku dan aku
 segala kaum Israel itu sudah  dijadikanNya seorang nabi.
 berhimpun melawan Yesus     DijadikanNya aku pembawa
 Hambamu yang kudus, yang    berkat dimana saja aku
 telah Engkau urapi itu.     berada dan diperintahkanNya
 30Serta mengedangkan tangan   kepadaku mengerjakan
 kuasamu akan menyembuhkan    sembahyang dan membayar
 orang, dan mengadakan      zakat selama aku hidup. Dan
 beberapa tanda ajaib dan    berbakti kepada ibuku dan
 mujizat dengan nama Yesus    tiadalah aku dijadikanNya
 Hambamu yang kudus."      seorang yang sombong dan
 (Rasul-rasul 4: 27, 30)     pendurhaka. (Maryam: 30-33)
 
 Bahwa Tuhan Ibrahim dan     Isa itu lain tidak,
 Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub,  melainkan hamba yang Kami
 yaitu Tuhan nenek moyang    beri karunia (pangkat nabi)
 kita, mempermuliakan      dan Kami jadikan ia sebagai
 Hambanya, yaitu Yesus, yang   contoh teladan bagi Bani
 memang kamu ini serahkan dan  Israel. (Az-Zukhruf: 59)
 kamu sangkal dihadapan
 Pilatus tatkala ia bermaksud
 melepaskan Dia.
 (Rasul-rasul 3: 13)
30. KRISTUS ITU MILIK ALLAH, MAKA BUKAN ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Baik Paulus, baik Apollos,   Sesungguhnya telah kafirlah
 baik Kepas, baik dunia ini,   orang-orang yang berkata:
 baik hidup, baik mati, baik   "Allah itu ialah Masih anak
 hal yang ada sekarang ini,   Maryam." Katakanlah
 atau yang akan datang kelak,  (Muhammad): "Siapakah yang
 yaitu segala sesuatu      bisa mempertahankan, jika
 kepunyaanmu. Tetapi kamu    Allah menghendaki akan
 milik Kristus, dan Kristus   membinasakan Masih anak
 itu milik Allah.        Maryam dan Ibunya bersama
 (1 Korintus 3: 22-23)      orang-orang yang dimuka bumi
                 ini semuanya? Kepunyaan
 Tetapi aku suka kamu      Allah belaka langit dan bumi
 mengetahui, bahwa kepala    dan segala yang diantara
 tiap-tiap laki-laki itu     keduanya. Diciptakannya apa
 Kristus, dan kepala       yang dikehendakiNya. Sungguh
 perempuan itu laki-laki, dan  Allah Maha Kuasa atas segala
 kepala Kristus itu Allah.    sesuatu. (Al-Maidah; 17)
 (1 Korintus 11: 3)
 31. YESUS MEMILIKI KELEMAHAN, MAKA BUKAN ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Karena memang Ia disalibkan   Tiadalah Al-Masih anak
 dari sebab kelemahan, tetapi  Maryam itu, melainkan
 Ia hidup dari sebab kuasa    seorang Rasul, sebagaimana
 Allah. Karena kami inipun    telah terdahulu beberapa
 lemah juga didalam Dia.     orang Rasul sebelumnya; dan
 tetapi kami akan hidup     ibunya adalah seorang yang
 bersama-sama Dia, dari sebab  benar. Keduanya biasa
 kuasa Allah atas kamu.     memakan makanan (jadi lemah
 (2 Korintus 13: 4)       seperti orang biasa juga).
                 Perhatikanlah bagaimana Kami
 Maka pada jam pukul tiga,    menjelaskan kepada mereka
 berserulah Yesus dengan     (Ahli Kitab) tanda-tanda
 nyaring suaranya, katanya:   kekuasaan (Kami), kemudian
 "Eloi, Eloi, lama        perhatikanlah bagaimana
 sabakhtani?" yang        mereka berpaling (dari
 diterjemahkan artinya: "Ya   kebenaran). Katakanlah:
 Tuhanku, ya Tuhanku, apakah   "Mengapa kamu menyembah
 sebabnya Engkau meninggalkan  selain daripada Allah,
 Aku?." (Markus 15: 34)     sesuatu yang tidak dapat
                 memberi mudharat kepadamu
                 dan tidak (pula) memberi
                 manfaat?" Sungguh Allah-lah
                 yang Maha Mendengar lagi
                 Maha Mengetahui.
                 (Al-Maidah; 75-76)
32. YESUS UTUSAN ALLAH, SELALU MEMOHON KEPADA ALLAH
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka kata Yesus kepada     Ingatlah ketika Allah
 perempuan itu: "Bukankah Aku  berkata: "Hai Isa anak
 berkata kepadamu, jikalau    Maryam, ingatlah nikmat-Ku
 engkau percaya kelak, engkau  kepadamu dan kepada Ibumu
 akan nampak kemuliaan      diwaktu Aku menguatkan kamu
 Allah?" Lalu mereka itu     dengan ruhul-qudus (Jibril),
 mengundurkan batu itu. Maka   sehingga karenanya kamu
 menengadahlah Yesus serta    dapat berbicara dengan
 berkata: Ya Bapa, Aku      manusia diwaktu kamu masih
 ucapkan syukur KepadaMu     dalam buaian dan sesudah
 sebab Engkau mendengar akan   dewasa; dan (ingatlah)
 Daku. Maka Aku sudah      diwaktu Aku mengajar kamu
 mengetahui bahwa Engkau     Kitab, dan hikmah, Taurat
 selalu mendengar akan Daku,   dan Injil, dan (ingatlah
 tetapi oleh sebab orang     pula) ketika engkau
 banyak yang berdiri       membentuk dari tanah yang
 sekeliling inilah Kukatakan,  berupa burung dengan izinKu,
 supaya mereka itu sekalian   kemudian engkau hembus
 kelak percaya bahwa Engkau   padanya, lalu bentuk itu
 yang menyuruhkan Aku."     menjadi burung (yang
 (Yahya 11: 39-42)        sebenarnya) dengan seizinKu.
                 Dan (ingatlah) ketika engkau
 Maka Iapun, tatkala didalam   menyembuhkan orang yang buta
 keadaan manusia, sudah     sejak dalam kandungan dan
 mempersembahkan doa dan     orang yang berpenyakit sopak
 permintaan kepada Yang     dengan seizinKu, dan
 Berkuasa menyelamatkan Dia   (ingatlah) ketika engkau
 daripada maut, dengan teriak  mengeluarkan orang mati dari
 yang kuat, dan dengan air    kubur (menjadi hidup) dengan
 matanya, maka doanya      seizinKu. Dan (ingatlah)
 dikabulkan dari sebab      ketika Aku menghalang Bani
 ketakutannya akan Allah.    Israel (dari kehendak mereka
 (Ibrani 5: 7)          membunuhmu) dikala engkau
                 mengemukakan kepada mereka
                 keterangan-keterangan yang
                 nyata, lalu orang-orang
                 kafir diantara mereka
                 berkata: "Ini tidak lain
                 melainkan sihir yang nyata."
                 (Al-Maidah: 110)
33. YESUS TIADA BERKUASA MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Maka datanglah mereka itu    Mereka (orang Yahudi)
 kepada suatu tempat yang    berkata: "Sesungguhnya kami
 bernama Getsemani; lalu     telah membunuh Al-Masih, Isa
 kataYesus kepada muridnya:   anak Maryam, Rasul Allah,"
 "Duduklah kamu disini,     padahal sebenarnya mereka
 sementara Aku Pergi berdoa."  tidak membunuhnya dan tidak
 Lalu dibawanya Petrus dan    (pula) menyalibnya,
 Yakub dan Yahya sertanya,    melainkan orang yang serupa
 maka Ia ditimpa oleh      dengan dia. Orang-orang yang
 ketakutan yang amat besar,   berselisih faham tentang
 dan makin sangat Ia bersusah  (penyaliban) Isa itu
 hati. Maka katanya kepada    sebenarnya dalam keraguan.
 mereka itu: "Hatiku amat    Mereka tidak mempunyai
 sangat berdukacita, hampir   pengetahuan yang yakin, cuma
 mati rasaku, tinggallah kamu  menurut dugaan saya. Mereka
 disini, berjagalah." Maka    tidak yakin bahwa yang
 berjalanlah Ia kehadapan    mereka bunuh itu Isa. Bahkan
 sedikit, lalu sujud ketanah,  (yang sebenarnya) Allah
 serta berdoa, jikalau boleh   telah mengangkat Isa
 kiranya ketika itu akan     kepadaNya. Sungguh Allah
 terlepas daripadanya. Maka   Maha Perkasa lagi Maha
 katanya: Abba, ya Bapa,     Bijaksana. [+] (An-Nisaa':
 segala sesuatu ada didalam   157)
 kuasamu, biarlah kiranya
 cawan ini lepas daripadaku,   [+] Menurut Al-Qur'an, yang
 tetapi didalam itupun      disalib itu bukan Yesus,
 bukannya kehendakku,      tetapi orang lain.
 melainkan kehendakmu sahaja
 jadi." [*]
 (Markus 14: 32-36)
 
 [*] Yesus berdoa agar tidak jadi disalib.
34. YANG MASUK SURGA HANYALAH YANG MELAKUKAN KEHENDAK BAPA,
   BUKAN YANG MENYERU AKU "TUHAN"
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Bukannya tiap-tiap orang    Pada hari kiamat Tuhan
 yang menyeru Aku: "Tuhan,    berkata: "Panggilah olehmu
 Tuhan," akan masuk kedalam   orang-orang yang menyekutui
 kerajaan surga; hanyalah    Aku yang kamu dakwakan Tuhan
 orang yang melakukan      itu!" Maka terus mereka
 kehendak Bapaku yang di     panggil, tetapi tidak
 surga. Pada hari itu kelak   seorangpun yang menjawab
 banyaklah orang yang akan    panggilannya itu. Kami
 berkata kepadaku: "Tuhan,    jadikan api neraka untuk
 Tuhan," bukankah dengan nama  mereka itu. (Al-Kahfi: 52)
 Tuhan kami mengajar dan
 dengan nama Tuhan kami     Katakan (Muhammad):
 membuangkan setan, dan     "Panggillah orang-orang yang
 dengan nama Tuhan kami     kamu sangkakan Tuhan selain
 mengadakan banyak mukjizat?   dari Allah; tentu mereka
 Pada ketika itu Aku akan    tidak mempunyai kekuatan
 berkata: "Bahwa tiada pernah  untuk menghilangkan
 Aku mengenal kamu; undurlah   kemudharatan (bahaya)
 daripadaku, hai kamu yang    daripadamu dan tidak pula
 mengerjakan jahat." [*]     dapat mengalihkannya."
 (Matius 7: 21-23)        (Israa': 56)
 
 [*] lihat juga Lukas 13: 25-28.
35. APABILA TUHAN LEBIH DARI SATU, NISCAYA RUSAKLAH DUNIA
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Tiada dapat seseorang juapun  Seandainya ada dilangit dan
 bertuankan dua orang; karena  dibumi Tuhan-Tuhan selain
 tak dapat tiada seorang     Allah, niscaya keduanya itu
 dibencinya dan seorang     (langit dan bumi) telah
 dikasihinya kelak, atau ia   rusak binasa. Maka Maha Suci
 berpegang pada seorang dan   Allah yang mempunyai 'arsy
 meringankan yang lain.     daripada apa yang mereka
 Tiadalah dapat kamu       sifatkan itu.
 ber-Tuhankan Allah       (Al-Anbiya': 22)
 bersama-sama Mammon [*].
 (Matius 6: 24)
 
 [*] Lihat juga Lukas 16: 13.
36. SEKALIANNYA AKAN BINASA, KECUALI ALLAH.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Dan lagi: Engkaulah, ya,    Jangan engkau menyertakan
 Tuhan yang pada mulanya     Tuhan yang lain dalam
 membunuh alas bumi ini, dan   menyembah Allah. Tak ada
 langit itupun perbuatan     Tuhan selain daripadaNya.
 tanganmu. Maka sekaliannya   Tiap-tiap segala sesuatu
 itu akan binasa, tetapi     akan binasa, kecuali zat
 Engkaulah yang kekal;      Allah. Hukum-hukum terserah
 sekalianNya itu akan menjadi  kepadaNya, dan kamu bakal
 buruk seperti kain baju.    kembali kehadiratNya.
 (Ibrani 1: 10-11)        (Al-Qasas: 88)
37. ALLAH TIDAK BOLEH DIGAMBAR SERUPA DENGAN MANUSIA.
 
 AL-KITAB:            AL-QUR'AN:
 
 Karena sungguhpun mereka itu  Janganlah kamu membuat
 mengenal Allah, tetapi     anggapan Allah itu serupa
 mereka itu tiada memuliakan   dengan sesuatu yang lain.
 Dia seperti Allah atau     Sesungguhnya Allah itu Maha
 mengucap syukur Kepadanya,   Mengetahui, sedang kamu
 melainkan mereka itu sudah   sekalian tiada mengetahui.
 menjadi sia-sia didalam     (An-Nahl: 74)
 pikirannya, dan hati mereka
 yang bebal itu menjadi     Dia (Allah) yang menciptakan
 gelap. Dengan mengaku      langit dan bumi. Dia
 dirinya bijak, maka mereka   mengadakan perjodohan (kaum
 itu menjadi bodoh, sambil    wanita) bagimu, daripada
 menakarkan kemuliaan Allah   dirimu; begitu juga
 yang baka dengan rupa ukiran  perjodohan bagi binatang,
 gambar manusia yang fana,    sehingga kamu menjadi
 dan segala burung, dan     semarak. Tidak ada suatupun
 binatang yang berkaki empat   juga yang serupa dengan Dia.
 dan yang melata, sebab itu   Dan Allah Maha Mendengar
 Allah membiarkan mereka itu   lagi Maha Melihat.
 didalam segala keinginan    (As-Syura: 11)
 hatinya kepada kecemaran
 akan menajiskan tubuhnya    Tiada mereka itu membesarkan
 diantara sama sendirinya;    Allah menurut patutnya.
 Sebab mereka itu menukarkan   Sesungguhnya Allah Maha Kuat
 kebenaran Allah dengan     lagi Maha Perkasa.
 dusta, dan menyembah sambil   (Al-Hajj: 74)
 beribadat kepada makhluk
 ganti kepada Khalik yang
 dipuji selamanya. Amin.
 (Rum 1: 21-25)

MEMBUKA LEMBARAN-LEMBARAN KITAB SUCI
AL-KITAB DAN AL-QUR’AN

Drs. Tohari Musnamar
Seksi Publikasi P.P. I.S.M., 1968
Jln. Gunungketur No. 64
Yogyakarta

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 6 Mei 2017 in Bedah Kasus

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: